Zatvorena savjetovanja

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Zatvorena savjetovanja
- 19.04.2022. Završio

Upravni odjel za lokalnu samoupravu, imovinu i javnu nabavu

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika

Zatvorena savjetovanja
- 19.04.2022. Završio

Upravni odjel za lokalnu samoupravu, imovinu i javnu nabavu

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o upravnim tijelima Grada Ivanca

Zatvorena savjetovanja
- 15.04.2022. Završio

Upravni odjel za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša

1. Izmjene Programa utroška sredstava šumskog doprinosa

Zatvorena savjetovanja
- 15.04.2022. Završio

Upravni odjel za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša

I.Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu

Zatvorena savjetovanja
- 15.04.2022. Završio

Upravni odjel za proračun, financije i gospodarstvo

II. izmjene i dopune Proračuna Grada Ivanca za 2022. godinu