Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Zatvorena savjetovanja
- 13.07.2022. Završio

Upravni odjel za proračun, financije i gospodarstvo

III. Izmjene i dopune Proračuna Grada Ivanca za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu 

Zatvorena savjetovanja
- 13.07.2022. Završio

Upravni odjel za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša

II. Izmjena i dopuna Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Ivanca za 2022. godinu

Zatvorena savjetovanja
- 13.07.2022. Završio

Služba za pravne poslove i javnu nabavu

Odluka o naknadama članovima Gradskog vijeća, radnih tijela Gradskog vijeća te predsjednika vijeća mjesnih odbora

Zatvorena savjetovanja
- 13.07.2022. Završio

Služba za pravne poslove i javnu nabavu

Odluka o visini naknade za rad Gradonačelnika i zamjenika Gradonačelnika