Izjava o pristupačnosti mrežnog sjedišta

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 21. rujna 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.

Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Grada Ivanca.

Izjava je zadnji put preispitana 10. rujna 2020. godine.

Grad Ivanec će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Općenito

Kao jedinica područne (regionalne) samouprave, Grad Ivanec je obvezna osigurati pristupačnost svojih mrežnih lokacija u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 17/19) od 23. rujna 2019., kojim se u nacionalno zakonodavstvo preuzima navedena Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća.

Ova Izjava o pristupačnosti odnosi se na mrežnu stranicu www.ivanec.hr.

Grad Ivanec nastoji što bolje prilagoditi sadržaje i oblik mrežne stranice kako osobe s invaliditetom ne bi imale nikakvih prepreka u interakciji ili pristupu digitalnom sadržaju. Digitalne informacije i usluge su pristupačne kada ih svi ljudi mogu lako opažati i razumjeti, uključujući i osobe koje imaju vizualne, slušne, motoričke ili kognitivne poteškoće.

Izvršene prilagodbe na mrežnoj stranici

Nepristupačni sadržaj

Grad Ivanec radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti.

Stupanj usklađenosti

Mrežno sjedište http://www.ivanec.hr djelomično je usklađeno sa Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Ukoliko vam je potrebna pomoć u bilo kojem dijelu internetske stranice http://www.ivanec.hr  ili žele prijaviti problem s pristupačnošću kontaktirajte nas putem elektroničke pošte na ppi@ivaenc.hr ili na 042-492-872

Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.

U Ivancu, 18. rujna 2020. godine