Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Zatvorena savjetovanja
- 06.05.2024. Završio

Upravni odjel za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša

NACRT I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA GRAĐENJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2024. GODINU

Zatvorena savjetovanja
- 06.05.2024. Završio

Upravni odjel za proračun, financije i gospodarstvo

Prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Ivanca za 2024. godinu i projekcije za razdoblje 2025. i 2026. godine

Zatvorena savjetovanja
- 19.03.2024. Završio

Upravni odjel za lokalnu samoupravu i imovinu

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju mjerila za sufinanciranje predškolskog odgoja djece u dječjim vrtićima i sufinanciranju usluge čuvanja, brige i skrbi o djeci predškolske  dobi koju pružaju obrti za obavljanje djelatnosti dadilja za 2024. godinu

Zatvorena savjetovanja
- 08.03.2024. Završio

Upravni odjel za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša

Odluka o sanaciji neaktivnih eksploatacijskih polja mineralnih sirovina

Zatvorena savjetovanja
- 03.03.2024. Završio

Upravni odjel za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša

Odluka o popisu nerazvrstanih cesta na području Grada Ivanca