Dokumenti

Aktualni projekti

NAZIV PROJEKTA: Uspostava reciklažnog dvorišta Ivanec

NAZIV PROJEKTA: Uspostava reciklažnog dvorišta Ivanec

NAZIV KORISNIKA: Grad Ivanec

Referentni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava: KK. 06.3.1.16.0093

Ukupna vrijednost projekta: 5.681.402,06 kuna

Iznos bespovratnih sredstava: 2.904.371,58 kuna

Kratki opis projekta:

U okviru ovog projektnog prijedloga, Grad Ivanec, kao jedinica lokalne samouprave zadužena za pitanja gospodarenja otpadom na njezinom administrativnom području, provodi aktivnost izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta. Planirana građevina u skladu je sa svim razvojnim planovima Grada Ivanca, kao i s prostornim i urbanističkim planom, a svojim obuhvatom, odnosno mogućnostima prihvata otpada, odgovara realno utvrđenim potrebama s obzirom na geografsko područje koje će pokrivati. Projekt se provodi u skladu s izrađenom projektno – tehničkom dokumentacijom. Uz aktivnost izgradnje reciklažnog dvorišta, planirane su i izobrazno-informativne aktivnosti u vidu podjele edukativnih letaka i emitiranja radijskih emisija, putem kojih će se građanima prenijeti važne informacije o održivom gospodarenju otpadom, ali i samom projektu.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Glavni rezultat projekta je izgrađeno i opremljeno reciklažno dvorište u kojemu će se prikupljati do 30 različitih vrsta otpada, kao što su papir, plastika, metalna ambalaža, stakleni otpad, limenke, otpadne gume, elektronički otpad i dr. Samim time, osigurana je ekološka komponenta i održivost. Jednostavnost sortiranja otpada bit će osigurana kroz uspostavu različitih posuda za odlaganje otpada po kategorijama. Osim koristi za samog prijavitelja, realizacija projekta imat će višestruke koristi i pozitivni utjecaj na održivo gospodarenje otpadom, očuvanje okoliša, uštedu energije i očuvanje prirodnih resursa. Provedbom projekta doprinosi se postizanju cilja povećanja odvojeno prikupljenog komunalnog otpada na području Ivanca, odnosno prelasku s linearnog na kružno gospodarenje otpadom.

Razdoblje provedbe projekta: lipanj 2021. – lipanj 2023.

Kontakt osoba:

Marina Hudika, Grad Ivanec, Trg hrvatskih ivanovaca 9b
T: 0038542404886
E: marina.hudika@ivanec.hr