Novosti

Donesen proračun Grada Ivanca za 2019. godinu vrijedan 46,58 milijuna kuna

Ponedjeljak

U petak, 30. studenog, Gradsko vijeće Ivanca većinom je glasova vijećnika HNS-a, HSU-a i HDZ-a te uz suzdržane glasove vijećnika SDP-a i jednog nezavisnog vijećnika donijelo proračun za 2019. godinu vrijedan 46,58 milijuna kuna.

Doneseni su i svi programi koji su integralni dio proračuna.

Iz njih proizlazi da će se najviše sredstava, čak 11,72 milijuna kuna, uložiti u Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, dakle, u gradnju i rekonstrukciju prometnica, prometnih površina i nogostupa, javnih površina (dječjih igrališta, trgova i parkova, groblja), u asfaltiranje nerazvrstanih cesta te u projekte gradnje javne rasvjete, u objekte za gospodarenje otpadom i nabavu opreme te u projekt vezane uz Aglomeraciju Ivanec.

Nadalje, za Program održavanja komunalne infrastrukture planirano je daljnjih 3,74 milijuna kuna (zimska služba, održavanje nerazvrstanih cesta i odvodnje, redovito čišćenje javnih zelenih i prometnih površina).

Za Program javnih potreba u kulturi namijenjeno je 4,59 milijuna kuna, za Program javnih potreba u sportu 1,4 milijuna, a za Program socijalne skrbi 705.500 kuna.

Uvodno obrazlažući proračun, gradonačelnik Milorad Batinić naglasio je da je najvažniji gradski dokument rađen na temelju Strategije razvoja grada Ivanca 2014. – 2020., da su njime obuhvaćeni svi segmenti u nadležnosti lokalne samouprave te da je strukturiran na način da omogućuje ravnomjerni razvitak gradskog područja.

Donošenju proračuna prethodilo je iznošenje amandmana koje je u ime Kluba vijećnika SDP-a obrazložio Čedomir Bračko, a  u ime Kluba vijećnika HDZ-a Zdenko Đula.

Bračko je iznio 10 amandmana te predložio smanjenje sredstava za izradu glavnog projekta gradskog trga Ivanec i sredstava planiranih za recertifikaciju gradova s povoljnim poslovnim okruženjem te u skladu s tim, povećanje sredstava za DVD Salinovec, za rad kulturnih udruga, za Zajednicu sportskih udruga, za novorođenu djecu, za đačke stipendije, socijalno-humanitarne udruge, za sufinanciranje odvoza i zbrinjavanje otpada za mještane Jerovca i samačka domaćinstva te za Turističku zajednicu, radi organizacije adventa.

O svim amandmanima se u nastavku očitovao gradonačelnik kao predlagač proračuna te pritom detaljnije pojasnio i obrazložio pojedine projekte, planiran način njihove realizacije i visinu sredstava.

Očitujući se o SDP-ovih 10 amandmana, obrazložio je da ih mora odbiti zbog formalnih razloga jer nisu podneseni onako kako je propisano Zakonom o proračunu.

Međutim, također je naglasio da je praktički 75% sadržaja SDP-vih amandmana prihvaćeno na način da su ili već uvršteni u proračun, jer su sredstva za tražene namjene već povećana i osigurana ili će se (primjerice, kod đačkih stipendija za koje će se rebalansom proračuna u idućoj godini izdvojiti novca koliko god bude potrebno) osigurati u 2019. godini.

Gradonačelnik je prihvatio amandman Z. Đule, čime se otvara mogućnost da mještani Jerovca, zbog specifičnosti života pokraj odlagališta komunalnog otpada, budu oslobođeni troškova odvoza otpada, ali samo u slučaju ako to bude dopušteno zakonskim rješenjima.

M. Batinić odbio je dva amandmana nezavisnog vijećnika Nikole Vidonija koji je tražio smanjenje kapitalnih pomoći na programima potpora poduzetništvu (Poslovna zona Ivanec) i preusmjeravanje sredstava u fond za pomoć mladim obiteljima u rješavanju stambenog pitanja. Naime, planirana sredstva ne mogu se smanjiti jer je riječ o namjenskim sredstvima za otplatu kredita.

Odbio je i amandman kojim je vijećnik predlagao da se sredstva na stavci informiranja prepolove i usmjere u studentske stipendije (to više što je dodjela stipendija za 2017./2018. pokazala da nijedan student nije bio uskraćen za stipendiju, odnosno dobili su je svi koji su ispunili kriterije) i u potpore za opremanje svih osnovnoškolaca (čak i država ima dilemu oko financiranja đaka, pitanje je može li se izdržati tolik teret).

U nastavku sjednice uslijedilo je glasovanje o amandmanima, pri čemu nijedan amandman, osim HDZ-ova, nije dobio potrebnu većinu, a potom je i integralni proračun izglasan uz 12 vijećničkih glasova za i četiri suzdržana.

U daljnjem tijeku sjednice donijeta je i Odluka o izvršavanju proračuna Grada za 2019. godinu.

Jednoglasno je donesena Odluka o mjerilima za sufinanciranje smještaja djece s područja grada Ivanca u dječje vrtiće, pri čemu je Č. Bračko izrazio zadovoljstvo što cijene nisu povećane i što je novo zapošljavanje stručnih djelatnika u vrtiću palo na teret Grada. 

Glasovima svih vijećnika donesena je i Odluka o raspodjeli sredstava za redovito financiranje političkih stranaka u 2019. kao i dopuna Programa razvoja Industrijske zone Ivanec do 2020. godine.

Također, slijedom novog Zakona o komunalnom gospodarstvu koji je obvezao sve JLS-ove na donošenje nove odluke o vrijednosti boda komunalne naknade, takvu je odluku donijelo i Gradsko vijeće Ivanca. U idućoj godini po tom pitanju neće biti nikakvih poskupljenja, odnosno nova vrijednost boda komunalne naknade na godišnjoj razini ostaje jednaka dosadašnjoj vrijednosti boda.

Također, Mandatna komisija je na početku sjednice izvijestila da je Čedomir Bračko (SDP) ponovno aktivirao svoj mandat u Gradskom vijeću, čime je Daliboru Patekaru, koji ga je dosad mijenjao, prestalo obnašanje dužnosti zamjenika vijećnika. Bračko je potom položio vijećničku prisegu.

print