Novosti

Otvorena javna rasprava o Programu modernizacije NC-a i Planu uređenja gradskih groblja 2018. – 2022.

Srijeda

Gradonačelnik Milorad Batinić i predstavnici gradskog Upravnog odjela za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša u utorak su, 24. listopada, u prostorijama Srednje škole Ivanec održali javnu prezentaciju Programa modernizacije nerazvrstanih cesta na području grada za razdoblje 2018. – 2022. i Plana uređenja svih gradskih groblja, također za razdoblje 2018. – 2022.

Prezentaciji se odazvalo više od 80 građana, predsjednika i članova vijeća mjesnih odbora s područja cijelog grada Ivanca, pojedini županijski i više gradskih vijećnika te svi gradski čelnici i resorni pročelnici.

Otvarajući skup, gradonačelnik Batinić naglasio je da je ova prezentacija tek uvod u javnu raspravu o navedenim petogodišnjim programima i planovima modernizacije cesta i groblja na cijelom administrativnom području grada Ivanca.

Istaknuvši da će javna rasprava na web stranicama Grada Ivanca biti otvorena od srijede 25. listopada, pozvao je sve građane da prouče nacrte spomenutih dokumenata te da na pratećim obrascima dostave Gradu svoje prijedloge, razmišljanja i sugestije.

Naglašavajući da je predviđeni program modernizacije cesta do 2022. godine „težak“ oko 19,5 milijuna kuna, dok se potrebna ulaganja u uređenje groblja procjenjuju na 2,9 milijuna kuna, kazao je da Grad dio potrebnog novca namjerava namaknuti temeljem novog Zakona o lokalnoj (regionalnoj) samoupravi koji bi, ako ga usvoji Sabor, već iduće godine Gradu Ivancu mogao donijeti dodatne prihode od oko 4,5 milijuna kuna.

U nastavku skupa, Program modernizacije ulica u naselju Ivanec i cesta u prigradskim naseljima 2018. – 2022. predstavio je savjetnik za komunalno gospodarstvo Stjepan Vincek.

- Ovim programom predviđena je modernizacija blizu 30 kilometara nerazvrstanih cesta, od čega 16,5 kilometara u prigradskim naseljima (6,2 milijuna kuna) i 13,2 kilometara ulica u naselju Ivanec (13,3 milijuna kuna). Pritom najveći trošak otpada na dovršenje i rekonstrukciju postojećih ulica (Preradovićeva, Kumičićeva, Mihanovićeva, Gajeva), dok se ostalo odnosi na presvlačenje ostalih ulica novim asfaltom te na manja uređenja oborinske odvodnje – istaknuo je Vincek.

Detaljan program modernizacije ulica i cesta (s planom po godinama, duljinom dionica i procjenom troškova) dostupan je na internetskim stranicama Grada Ivanca www.ivanec.hr

Voditeljica Odsjeka za komunalne poslove Jelena Cuković građane je informirala o prijedlogu Plana uređenja svih gradskih groblja.

Za svako pojedino groblje iznijela je zaseban plan uređenja koji predviđa obnovu i rekonstrukciju objekata, izgradnju komunalne infrastrukture (staze, ograde, komunalni objekti, nadstrešnice) te hortikulturno uređenje površina. Najveći radovi u idućem petogodišnjem razdoblju predviđeni su na groblju Ivanec (1,47 milijuna kuna), gdje će se, među ostalim, izgraditi i nadstrešnica ispred grobne kuće radi zaštite građana od vrućine i padalina. Troškovi ove investicije procjenjuju se na oko 300.000 kuna.

Nakon prezentacije uslijedila su brojna pitanja građana, prijedlozi ali i uglavnom opravdane, kritične primjedbe na kvalitetu obavljenih radova u pojedinim ulicama i na prometnicama, na radove izvedene na grobljima, na nered u centru grada, na mogućnosti uređenja pojedinih poljskih i šumskih putova, o nepravodobnom otklanjanju kvarova na javnoj rasvjeti i mogućnostima uređenja novih rasvjetnih mjesta itd. Na sva pitanja odgovarao je gradonačelnik.

Iz rasprave koja je trajala gotovo sat i pol naročito izdvajamo poziv gradonačelnika svim građanima da se uključe u odabir lokacije za uređenje javnog parkirališta kod groblja u Ivancu. Gradske službe ponudile su tri potencijalne lokacije, a građani su zamoljeni da se o njima očituju i da iznesu svoje prijedloge.

Javna rasprava o programu cesta i planu groblja otvorena je u rubrici Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, http://bit.ly/2zCliKi

S obzirom na to da je modernizacija cesta, ulica i groblja tematika u interesu svih građana te da su upravo oni ti koji se prvi trebaju očitovati o potrebama naselja u kojima žive,  gradonačelnik M. Batinić najavio je da će sazvati poseban sastanak s predsjednicima vijeća svih mjesnih odbora.

Tom će im prilikom predstaviti i prijedlog modela financiranja kojim bi se na dulji rok osiguravala sredstva za modernizaciju i održavanje mjesnih prometnica, a koji bi zamijenio dosadašnji model sufinanciranja građana.

print