Novosti

Obavijest o načinu i uvjetima korištenja javnih površina u svrhu predizborne promidžbe

Utorak

Povodom predstojećih lokalnih izbora, Upravni odjel za urbanizam, komunalne poslove  i zaštitu okoliša Grada Ivanca donosi obavijest o načinu i uvjetima isticanja plakata i korištenja javnih površina, a u svrhu izborne promidžbe.

Prema člancima 36. i 37. Odluke o komunalnom redu („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ 19/06, 45/09, 19/10, 37/10, 23/13, 9/15, 32/16), plakati se mogu postavljati na oglasnim ili reklamnim pločama, oglasnim stupovima, ormarićima i panoima.

Iznimno, prilikom izbornih promidžbi političkih stranaka i pojedinaca, plakati se mogu postavljati i izvan navedenih predmeta, kao npr. na stupove javne rasvjete (kandelabri), autobusne nadstrešnice i sl., samo uz suglasnost nadležnog upravnog odjela.

Za postavljanje plakata bez odobrenja nadležnog upravnog odjela odgovoran je organizator priredbe ili manifestacije čija se priredba, manifestacija ili proizvod oglašava te će isti snositi troškove uklanjanja plakata i čišćenja mjesta na kojima ne smiju biti postavljeni.

Za postavljanje plakata na javnim površinama i objektima u vlasništvu Grada Ivanca, političke stranke ili pojedinci koji namjeravaju postaviti plakate dužni su nadležnom upravnom odjelu podnijeti zahtjev za postavljanje plakata te će isti upravni odjel izdati rješenje kojim se određuje svrha, način, mjesto i vrijeme postavljanja plakata, obveza, rok i način uklanjanja nakon isteka roka postave te visina naknade.

Visina naknade za isticanje plakata utvrđuje se jedinstveno za područje Grada i iznosi 10,00 kuna dnevno po jednom plakatu, sukladno članku 35. Odluke o uvjetima i visini naknade za postavljanje reklamnih predmeta („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ 7/12).                      

Za postavljanje pokretnih naprava (štand, klupa) na javnim površinama, koje se koriste u prezentacijske svrhe, potrebno je odobrenje nadležnog upravnog tijela, sukladno članku 45. Odluke o komunalnom redu. Nadležnom upravnom odjelu podnosi se zahtjev za postavljanje naprave, te će isti odjel izdati rješenje kojim se određuje lokacija za postavljanje, veličina naprave, način uređivanja zauzete površine, vrijeme na koje se postavlja i iznos naknade.

Visina naknade za korištenje javne površine u prezentacijske svrhe, za postavljanje pokretne naprave, iznosi 30,00 kn/ m2/ dnevno, sukladno članku 26., stavku 1. točki 7., druga alineja Odluke o davanju na korištenje i u zakup javnih površina i dijelova neizgrađenog građevinskog zemljišta za postavljanje privremenih objekata („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ 7/12, 51/15).

Temeljem članka 22. stavka 2. Odluke o  davanju na korištenje i u zakup javnih površina i dijelova neizgrađenoga građevinskog zemljišta za postavljanje privremenih objekata, radi odvijanja aktivnosti zbog kojih su i postavljene, za pokretne naprave iz članka 26. stavka 1., točke 7., druge alineje i točke 10., potrebnom površinom utvrđuje se dvostruka površina pokretnih naprava.

Napominjemo da su korisnici pokretnih naprava držati napravu urednom i ispravnom te njezin okoliš čistim, a sva oštećenja ukloniti u roku od 7 dana od dana oštećenja te da su prestankom izborne promidžbe političke stranke i pojedinci dužni svoje plakate ukloniti u roku od 7 dana, u protivnom će se sukladno članku 93. Odluke o komunalnom redu kazniti za prekršaj osoba koja postupa protivno odredbama ove Odluke.          

Upravni odjel za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

print