Pregled sklopljenih ugovora i njihovo izvršenje

Javna nabava

Pregled sklopljenih ugovora i njihovo izvršenje

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma Grada Ivanca dostupan je u EOJN RH

Sukladno odredbi članka 6. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 101/17 i 144/20) javni naručitelj u smislu Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16 i 114/12) obvezan je ustrojiti registar ugovora i okvirnih sporazuma za predmete nabave čija je vrijednost bez PDV-a jednaka ili veća od 20.000,00 kuna, te isti ažurirati prema potrebi, a najmanje jedanput u šest mjeseci.

Registar ugovora za Grad Ivanec ustrojen je 18.05.2018.g.

Uputa korisnicima za ostvarenje pristupa navedenom dokumentu:

Sukladno članku 7. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 101/17 i 144/20), Registar ugovora o javnoj nabavi Grada Ivanca objavljuje se u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske https://eojn.nn.hr/oglasnik/ u standardiziranom obliku na način koji omogućava učitavanje i automatski prijenos sadržanih podataka u sustav, a pretragu je moguće izvršiti pod rubrikom REGISTRI UGOVORA upisivanjem naziva javnog naručitelja – GRAD IVANEC i klikom na „povećalo“.