EU projekti Grada Ivanca

Aktualni projekti

NAZIV PROJEKTA: Uspostava reciklažnog dvorišta Ivanec

NAZIV PROJEKTA: Uspostava reciklažnog dvorišta Ivanec

NAZIV KORISNIKA: Grad Ivanec

Referentni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava: KK. 06.3.1.16.0093

Ukupna vrijednost projekta: 5.681.402,06 kuna

Iznos bespovratnih sredstava: 2.904.371,58 kuna

Kratki opis projekta:

U okviru ovog projektnog prijedloga, Grad Ivanec, kao jedinica lokalne samouprave zadužena za pitanja gospodarenja otpadom na njezinom administrativnom području, provodi aktivnost izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta. Planirana građevina u skladu je sa svim razvojnim planovima Grada Ivanca, kao i s prostornim i urbanističkim planom, a svojim obuhvatom, odnosno mogućnostima prihvata otpada, odgovara realno utvrđenim potrebama s obzirom na geografsko područje koje će pokrivati. Projekt se provodi u skladu s izrađenom projektno – tehničkom dokumentacijom. Uz aktivnost izgradnje reciklažnog dvorišta, planirane su i izobrazno-informativne aktivnosti u vidu podjele edukativnih letaka i emitiranja radijskih emisija, putem kojih će se građanima prenijeti važne informacije o održivom gospodarenju otpadom, ali i samom projektu.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Glavni rezultat projekta je izgrađeno i opremljeno reciklažno dvorište u kojemu će se prikupljati do 30 različitih vrsta otpada, kao što su papir, plastika, metalna ambalaža, stakleni otpad, limenke, otpadne gume, elektronički otpad i dr. Samim time, osigurana je ekološka komponenta i održivost. Jednostavnost sortiranja otpada bit će osigurana kroz uspostavu različitih posuda za odlaganje otpada po kategorijama. Osim koristi za samog prijavitelja, realizacija projekta imat će višestruke koristi i pozitivni utjecaj na održivo gospodarenje otpadom, očuvanje okoliša, uštedu energije i očuvanje prirodnih resursa. Provedbom projekta doprinosi se postizanju cilja povećanja odvojeno prikupljenog komunalnog otpada na području Ivanca, odnosno prelasku s linearnog na kružno gospodarenje otpadom.

Razdoblje provedbe projekta: lipanj 2021. – lipanj 2023.

Kontakt osoba:

Marina Hudika, Grad Ivanec, Trg hrvatskih ivanovaca 9b
T: 0038542404886
E: marina.hudika@ivanec.hr

Aktualni projekti

Zaposli – Educiraj – Pomozi II (ZEP II)

NAZIV PROJEKTA: Zaposli – Educiraj – Pomozi II (ZEP II)

NAZIV KORISNIKA: Hrvatski Crveni križ - Zajednica udruga Društvo Crvenog križa Varaždinske županije.

Ukupna vrijednost projekta: 2.840.180,00 kuna.

Iznos bespovratnih sredstava: 2.840.180,00 kuna.

Kratki opis projekta: Partneri na projektu su Grad Ivanec, Hrvatski zavod za zapošljavanje - Regionalni ured Varaždin, Centar za socijalnu skrb Varaždin, Općina Gornji Kneginec, Općina Visoko, Grad Novi Marof, Grad Varaždinske Toplice, Općina Klenovnik, Općina Maruševec, Općina Sračinec, Općina Breznički Hum, Općina Breznica.

Projekt je primarno usmjeren na zapošljavanje teško zapošljivih žena, koje kroz projekt prolaze i formalnu naobrazbu, a čime će dugoročno postati konkurentnije na tržištu rada.

Provedbom projektnih aktivnosti direktnu korist imaju starije osobe i osobe u nepovoljnom socijalnom i ekonomskom položaju. Njima se kroz rad žena zaposlenih na projektu svakodnevno podiže kvaliteta života. Zaposlene žene (gerontodomaćice) pomažu im u dostavi namirnica, pripremi obroka u njihovim domovima, održavanju i čišćenju stambenog prostora/domova, pri oblačenju i svlačenju, brizi o higijeni, potom u socijalnoj integraciji, u posredovanju i ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.).

Ciljevi i očekivani rezultati projekta: 31 žena pripadnica ranjive skupine zaposleno je na rok od jedne godine. 26 žena kroz projekt će steći formalnu naobrazbu te će postati konkurentnije na tržištu rada. Novozaposlene žene pružat će  pomoć u svakodnevnom funkcioniranju za 186 krajnjih korisnika. Od toga će na području grada Ivanca u projektne aktivnosti biti uključene 4 gerontodomaćice koje će skrbiti za 24 krajnja korisnika.

Razdoblje provedbe projekta: 01.03.2021. do 30.06.2022.

Kontakt osoba:

Slađana Cestar
email: ured.dckvzd@gmail.com,
tel: 098/435-795

Aktualni projekti

NAZIV PROJEKTA: Zaželi - Aktivne u zajednici

 

NAZIV PROJEKTA: Zaželi - Aktivne u zajednici

NAZIV KORISNIKA: Gradsko društvo Crvenog križa Ivanec

Ukupna vrijednost projekta: 644.235,00 kuna

Iznos bespovratnih sredstava: 644.235,00 kuna

Kratki opis projekta: GDCK Ivanec projekt provodi u partnerstvu s Gradom Ivancem, Centrom za socijalnu skrb Ivanec, Hrvatskim zavodom za zapošljavanje i Općinom Maruševec.

U sklopu projekta zaposleno je sedam žena iz skupine teže zapošljivih osoba (osobe starije od 50 godina života, osoba s invaliditetom, osobe mlađe životne dobi nezaposlene duže od 6 mjeseci). Zaposlene žene (gerontodomaćice) će svojim radom pružati podršku i pomoć u obavljanju svakodnevnih aktivnosti starijim osobama i/ili osobama u nepovoljnom položaju (neovisno o dobi), koje zbog zdravstvenog stanja, bolesti ili nemogućnosti potpore članova obitelji ne mogu adekvatno skrbiti o sebi, a zbog čega dolazi do njihove socijalne isključenosti i institucionalnog smještaja.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta: Ciljevi projekta usmjereni su na zapošljavanje teško zapošljivih žena, a kroz predmetni projekt zaposleno ih je sedam, pet s područja grada Ivanca i dvije s područja općine Maruševec. Sve pripadnice ciljne skupine zaposlene na projektu za pružanje usluga potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju tijekom trajanja projekta, sudjelovati će u verificiranom programu osposobljavanja, cilj kojeg je steći pripadajuće javne isprave/potvrde kojima će povećati konkurentnost na tržištu rada, odnosno mogućnost zapošljavanja po završetku projekta. Također, cilj projekta je pružiti pomoć starim, bolesnim i nemoćnim osobama.

Tijekom provedbe projekta gerontodomaćice će pružati usluge, pomoć, pratnju, razgovor i druženje za minimalno 42 krajnja korisnika, svaka gerotodomaćica za minimalno šest korisnika, starijih i/ili nemoćnih osoba.

Razdoblje provedbe projekta: 15.02.2021. do 15.02.2022. godine

Kontakt osoba: Jasminka Ruhek

Tel.: 042/781-534
Mob.: 099 239 56 93
E-mail: crvenikriz_ivanec@crveni-kriz-ivanec.hr

Aktualni projekti

Javni poziv za iskaz interesa za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada

NAZIV PROJEKTA: Javni poziv za iskaz interesa za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada
NAZIV KORISNIKA: Grad Ivanec
Ukupna vrijednost projekta: 1.108.556,78 kn
Iznos bespovratnih sredstava: 942.273,26 kn

Kratki opis projekta:

Grad Ivanec prijavio sa na ovaj Javni poziv s ciljem uspostave kvalitetnog, postojanog i ekonomski učinkovitog sustava skupljanja komunalnog otpada, u skladu s načelima održivog razvoja, zaštite okoliša, gospodarenja otpadom i javnog interesa. U sklopu projekta Grad Ivanec nabavlja spremnike za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada. To će građanima omogućiti razvrstavanje otpada, što će u konačnici rezultirati povećanim količinama odvojeno prikupljenog i posljedično recikliranog otpada, smanjenjem udjela biorazgradivog komunalnog otpada koji se odlaže na odlagališta i smanjenjem odlaganja miješanog komunalnog otpada, sukladno obavezama propisanim Zakonom o održivom gospodarenju otpadom i ciljevima iz Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske 2017 - 2022 godine. Planirana je nabava sljedećih spremnika: spremnici za papir - kante od 120 litara - 3400 komada, spremnici za plastiku - kante od 120 litara - 3400 komada, spremnici za biootpad - kante 120 litara -100 komada i kante za biootpad od 240 litara - 26 komada.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Nauče li građani pravilno postupati s otpadom, doprinijet će se smanjenoj količini otpada koji svakodnevno nastaje, stvorit će se sustav kružnog gospodarenja otpadom u kojem će se otpad početi percipirati kao vrijedan i iskoristiv resurs, a ne kao smeće. Upravo nabavljeni spremnici omogućit će pravilno postupanje i razvrstavanje otpada koji će se moći ponovo iskoristiti. Spremnici za papir i plastiku omogućit će i olakšati odvojeno prikupljanje papira i plastike koji se dosad prikupljao u vrećama koje su i same postajale otpad. Građani koji će se pridržavati uputa i reciklirati imati će konkretne koristi, što će se vidjeti na njihovim računima za odvoz otpada. Recikliranjem i ponovnim korištenjem otpada smanjit će se količina miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada koji se odlaže na odlagalištima, što će doprinijeti očuvanju prirodnih resursa područja i smanjenju zagađenja okoliša. Sprječavanjem novih zagađenja neće doći do klimatskih promjena, koje rezultiraju negativnim utjecajem na zdravlje ljudi mortalitetnim posljedicama na biljni i životinjski svijet, što utječe na bioraznolikost područja. Očekuje se da će nabava spremnika generirati pozitivne promjene po pitanju održivog gospodarenja otpadom, a prve rezultate primijetit će gradsko komunalno poduzeće Ivkom d. d. Vodit će se relevantne statističke evidencije i usporedne analize u odnosu na dosad prikupljene podatke koji se tiču količina prikupljenog otpada i količina sortiranog otpada koji se može reciklirati na administrativnom području grada.

Razdoblje provedbe projekta: 2020. - 2021.

Kontakt osoba:

Marina Hudika, Grad Ivanec, Trg hrvatskih ivanovaca 9b
T: 0038542404886
E: marina.hudika@ivanec.hr

Aktualni projekti

NAZIV PROJEKTA: Rekonstrukcija društvenog doma Gornji Jerovec

NAZIV PROJEKTA: Rekonstrukcija društvenog doma Gornji Jerovec

NAZIV KORISNIKA: Grad Ivanec

Ukupna vrijednost projekta: 293.982,00 kuna

Iznos bespovratnih sredstava: 252.000,00 kuna

Kratki opis projekta:

Projekt Rekonstrukcija društvenog doma – Gornji Jerovec obuhvaća građevinsko-obrtničke radove pripremne radove, radove demontaže, tesarske, zidarske, izolaterske, krovopokrivačke, limarske, stolarske, keramičarske, soboslikarsko ličilačke, fasaderske, kamenorezačke, bravarske radove te sanitarnu opremu. U sklopu provedbe projekta izvodit će se i montažni radovi na nemjerenom i mjerenom dijelu plinske instalacije. U konačnici će se izvesti i zahvati na sustavu grijanja s ciljem poboljšanog gospodarenja energijom i očuvanja topline čime će se osigurati racionalna upotreba energije u građevini društvenog doma.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Cilj projekta je osigurati društvenu i javnu infrastrukturu mještanima Gornjeg Jerovca. Ulaganjem u naselje izvan Ivanca osigurava se ujednačen infrastrukturni, kulturni i društveni razvoj centra grada i okolnih naselja.

Rekonstrukcijom Društvenog doma mještani će dobiti centralno mjesto za razna okupljanja, održavanje manifestacija, očuvanja običaja i tradicije, održavanje sportskih događaja, sastanaka mjesnih odbora, javnih tribina i edukacija i sl. Također, osigurat će se prostor za rad organizacija civilnog društva.

Projektom će se rekonstruirati i opremiti društveni dom u Jerovcu Gornjem od ukupno 66,14 m2 bruto površine. 

Obnovom Društvenog doma  osigurat će se racionalna upotreba energije u građevini društvenog doma Jerovec Gornji.

Razdoblje provedbe projekta: 2020. godina

Kontakt osoba:

Marina Držaić, Grad Ivanec, Trg hrvatskih ivanovaca 9b
T: 0038542404883
E: marina.drzaic@ivanec.hr

Aktualni projekti

NAZIV PROJEKTA: "Promicanje europskog načina života, izgradnja solidarnosti i interkulturnog dijaloga (PRO EU)"

NAZIV PROJEKTA: "Promicanje europskog načina života, izgradnja solidarnosti i interkulturnog dijaloga (PRO EU)"

NAZIV PROGRAMA: Europa za građane

NOSITELJ PROJEKTA: Ljudska univerza Ormož

PARTNERI: Udruga udomitelja Nada Ivanec (Hrvatska) uz potporu Grada Ivanca te udruge iz Poljske, Rumunjske i Srbije

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: 17. siječnja 2020. do 19. siječnja 2020. godine

MJESTO PROVEDBE: Ormož (Slovenija)

KRATKI OPIS PROJEKTA:

U projektu je sudjelovalo 350 građana, među kojima je 170 sudionika bilo iz Ormoža (Slovenija), 100 sudionika iz Ivanca (Hrvatska), 25 sudionika iz Bytoma (Poljska), 25 sudionika iz Tșșnade (Rumunjska) i 30 sudionika iz Iriga (Srbija).

Projekt je započeo u petak, 17. siječnja, svečanim otvaranjem u Domu kulture u Ormožu. Partneri su se predstavili kratkim promotivnim video uratkom svojih gradova, a predstavnici partnerskih organizacija dodatno su predstavili svoje organizacije. 

Otvorenje se prvenstveno odnosilo na upoznavanje partnerskih organizacija i promicanje solidarnosti. U kulturnom programu nastupili su učenici Glazbene škole Ormož s pjesmama iz svih zemalja sudionica. Nakon svečanog otvaranja predstavnici partnera prisustvovali su sastanku s gradonačelnikom Ormoža Danijelom Regrutimom te su razgovarali o mogućnostima daljnje suradnje.

Kasnije su se u prostorijama dvorca Ormož i muzeja Ormož održale radionice izrade tradicionalnih proizvoda. Istodobno je vođeno pet radionica, a svaku radionicu vodio je jedan od partnera. Narodno sveučilište Ormož organiziralo je radionicu za izradu ukrasa od krep papira, partneri iz Poljske vodili su radionicu izrade keramičkog cvijeća u obliku mozaika, Udruga udomitelja Nada Ivanec pripremila je radionicu izrade srca. Partneri iz Rumunjske izrađivali su narukvice na njihov tradicionalni način, a partneri iz Srbije vodili su radionicu izrade svijeća i predstavili su svoju tradiciju pletenja. Sudionici su prisustvovali radionicama u skupinama, a iste su činili pripadnici svih zemalja partnera. Grupe su se izmjenjivale tako da su svi sudionici prisustvovali svim radionicama.

Pri registraciji su primili i torbu u koju su mogli pohraniti suvenire koje su napravili. Istovremeno je u prostorijama Muzeja Ormož organizirana manja izložba s tradicionalnim proizvodima iz pojedinih zemalja. Svrha radionice i izložbe bilo je povezivanje svih sudionika, promicanje interkulturalnog dijaloga, upoznavanje i prihvaćanje različitih kultura, tradicije i solidarnosti.

U subotu, 18. siječnja, održano je predstavljanje programa Europske snage solidarnosti.  Svrha prezentacije bila je predstavljanje programa ostalim partnerima te istaknuti važnost i pozitivne učinke volontiranja.

Održana je i panel diskusija u koju su se uključili volonteri predstavljajući vlastite projekte. Tako su sudionici imali priliku vidjeti niz projekata koje partneri provode i razmotriti mogućnosti izrade novih projekata. Cilj  je potaknuti veće uključivanje lokalnih sudionika i veća suradnju na razini EU. Polaznici su razgledali grad Ormož i Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož. Neki od sudionika posjetili su osnovnu školu i dječji vrtić. 

Organiziran je i  interkulturalni kviz s pitanjima koja se odnose na stereotipe zemalja partnera. Svaki partner pripremio je pet pitanja na koja su odgovarali sudionici. Bili su formirani mješoviti timovi, na način da je u svakom timu sudjelovao po jedan predstavnik. Kvizom je potaknuto sudjelovanje predstavnika organizacija, međukulturalni dijalog, upoznavanje i prevladavanje stereotipa.

U nedjelju, 19. siječnja, provedena je evaluacija projekta s predstavnicima partnerskih organizacija u obliku intervjua. Evaluacijom se procijenilo da je projekt bio uspješan i raspravljalo se o daljnjim koracima ka promicanju solidarnosti, volontiranja i interkulturalnog dijaloga.

Prije aktivnosti u Ormožu održane su pripremne radionice u partnerskim zemljama  gdje su se kreirala pitanja za interkulturalni kviz.