Novosti

Obavijest političkim strankama o načinu korištenja javnih površina u svrhu političke promidžbe

Srijeda

U povodu predstojećih parlamentarnih izbora, Grad Ivanec svim je političkim strankama uputio dopis kojim ih obavještava o načinu i uvjetima korištenja javnih površina za isticanje plakata i drugih promidžbenih materijala u svrhu političke promidžbe.         

U dopisu koji potpisuje gradonačelnik Milorad Batinić stoji sljedeće:

Grad Ivanec je dosad ustupao korištenje javnih površina za isticanje plakata i drugih promidžbenih materijala, odnosno, ustupao je korištenje javnih površina za postavljanje pokretnih naprava, a u svrhu političke promidžbe, bez naknade.

Ističemo da smo zaprimili obavijest i naputak Ministarstva uprave, KLASA: 013-01/15-01/47, URBROJ: 515-02-01/1-15-1, od 28. kolovoza 2015. godine, kojim su svi uredi državne uprave u županijama te jedinice lokalne samouprave upozoreni da su u obvezi naplatiti korištenje javnih površina u političke svrhe, jer je svaki oblik financiranja političkih subjekata bilo u novcu ili u obliku pružanja usluga, odnosno davanja proizvoda bez naplate zabranjen i predstavlja nedozvoljeni izvor financiranja prema članku 22. stavku 1. podstavku 7. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe. („Narodne novine“ broj 24/11, 61/11, 27/13 i 2/14).

Sukladno članku 36., stavcima 5. i 6. Odluke o komunalnom redu („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ 19/06, 45/09, 19/10, 37/10, 23/13, 9/15), prilikom izborne promidžbe su politička stranka i pojedinci koji namjeravaju postaviti plakate, dužni upravnom tijelu nadležnom za komunalne poslove podnijeti svoje zahtjeve za postavljanje plakata, koji će u dogovoru sa strankama i pojedincima koji sudjeluju u izbornoj promidžbi izraditi plan postavljanja plakata. Prestankom izborne promidžbe, političke stranke i pojedinci dužni su svoje plakate ukloniti u roku od 7 dana.

Visina naknade za isticanje plakata utvrđuje se jedinstveno za područje Grada te iznosi 10,00 kuna dnevno po jednom plakatu, sukladno članku 35. Odluke o uvjetima i visini naknade za postavljanje reklamnih predmeta („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ 7/12). Visina naknade za javne površine koje se koriste u prezentacijske svrhe, za postavljanje pokretne naprave iznosi 30,00 kn/m2 dnevno, sukladno članku 26. Odluke o davanju na korištenje i u zakup javnih površina i dijelova neizgrađenog građevinskog zemljišta za postavljanje privremenih objekata („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ 7/12).

Prema članku 92. Odluke o komunalnom redu, reklame koje su postavljene bez odobrenja, odnosno suprotno odobrenju ili po odobrenju kome je istekao rok, odmah će se ukloniti preko treće osobe, a na trošak vlasnika te će se sukladno članku 93. Odluke kazniti za prekršaj osoba koja postupa protivno odredbama ove Odluke.

Slijedom svega navedenog, prema zahtjevu političkih stranaka ili pojedinaca nadležni će upravni odjel izdati rješenje o korištenju javne površine ili postavljanju plakata na javnu površinu uz utvrđivanje naknade, sukladno gradskim odlukama te odredbama gore navedenog Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe i obavijesti nadležnog Ministarstva.

print