Novosti

Proračun za 2017.: 6,33 mil. kuna za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture

Ponedjeljak

Najveći dio proračuna Grada Ivanca za 2017. godinu, 6,33 milijuna kuna, namijenjen je financiranju gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, odnosno, za javne površine i javnu rasvjetu, prometnice i prometne površine te za gospodarenje komunalnim otpadom.

U uređenje javnih površina planira se uložiti 660.000 kuna. Od toga je 130.000 kuna predviđeno za uređenje dječjih igrališta na području grada (Ivanec, Radovan), dok je još 337.000 kuna planirano za izradu glavnog projekta gradske špice, za uređenje Malog parka i pješačkih staza u glavnom gradskom parku.

Nadalje, 193.000 kuna namijenjeno je uređenju i gradnji na grobljima u Ivancu, Margečanu, Radovanu i Prigorcu. Daljnjih 28.000 kuna namijenjeno je groblju u Kamenici, na kome se ukapaju pokojnici iz dijela naselja koja administrativno pripadaju Gradu Ivancu.

4,85 milijuna kuna planira se uložiti u izgradnju i rekonstrukciju prometnica, prometnih površina i nogostupa. Od toga je 100.000 kuna namijenjeno gradnji nogostupa uz županijsku cestu Ivanec – Jerovec (u suradnji sa ŽUC-om), dok je 215.000 kuna rezervirano za gradnju prometnice u Zoni C3 (Preradovićeva).

Za pripremne radove i otkup zemljišta za gradnju nove ceste u Ivancu (spoj Varaždinska – Jezerski put) predviđen je iznos od 250.000 kuna, za gradnju mosta preko Bistrice u Gajevoj ulici 430.000 kuna, dok je za projektnu dokumentaciju vezanu uz proširenje Gajeve planirano 40.000 kuna. Sanaciji klizišta uz nerazvrstane ceste namijenjeno je 130.000 kuna, a za potrebe uređenja autobusnih stajališta - 30.000 proračunskih kuna.

Ukoliko Gradu Ivancu budu dodijeljena sredstva temeljem projekta koji je prošle godine kandidirao na Mjeru 7. EU Fonda za ruralni razvoj, tada će kapitalni projekt u ovome programu biti rekonstrukcija nerazvrstane ceste Prigorec – Šumi, s izgradnjom parkiralištu na Rapikovcu, vrijedan ukupno 3,58 milijuna kuna.

Predviđena su i sredstva za gradnju javne rasvjete i to uz nogostup Ivanec – Jerovec u duljini 700 metara (260.000 kuna) te u naselju Knapić, na dionici dugoj 200 metara (65.000 kuna).

Nadalje, programu gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom namijenjeno je 500.000 kuna. Od toga je 200.000 predviđeno za gradnju reciklažnog dvorišta građevinskog otpada, 250.000 za uređenje pristupnih prometnica, a 50.000 za sanacijske radove i nadzor na odlagalištu komunalnog otpada u Jerovcu.

print