Novosti

Što trebate znati o radu gradskih komunalnih redara: Komunalno redarstvo obavlja i građevinski inspekcijski nadzor

Srijeda

Zakonom o građevinskoj inspekciji koji je na snazi od 1. siječnja 2014. godine, jedinice lokalne samouprave, pa tako i Grad Ivanec, obvezane su da provode nadzor građenja, provedbe zahvata u prostoru koji nisu građenje i održavanja građevina, a sve u cilju zaštite javnog interesa u segmentu gradnje i prostornog uređenja. Pod zaštitom javnog interesa podrazumijeva se kontrola koju komunalni redar provodi nad izvršavanjem obveza stranaka. A to znači da komunalni redari kontroliraju da li se stranke u postupku (fizičke i pravne osobe) pridržavaju, odnosno, da li su se pridržavale propisa kojima se uređuju područja gradnje i prostornog uređenja.

Na temelju spomenutog zakona, nadzor građenja i provedbe zahvata u prostoru koji nisu građenje, na području Grada Ivanca obavlja Upravni odjel za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša Grada Ivanca.

 

Kakve su ovlasti komunalnog redara?

Budući da mnogi građani nisu dovoljno informirani o ovoj problematici, u nastavku ćemo vas detaljnije obavijestiti o onome što, u kontekstu spomenutih zakona i propisa, u ovome segmentu trebate znati o ovlastima Upravnog odjela za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša te o pravima i obvezama komunalnog redara.  

Pođimo od problematike koja se odnosi na građevinski inspekcijski nadzor. Dakle, gradski Upravni odjel za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša obavlja nadzor u vezi s građenjem i izvođenjem radova i to nad onima koji se obavljaju temeljem rješenja koje se donosi na osnovu Zakona o komunalnom gospodarstvu te nad onima koji se izvode bez građevinske dozvole, glavnog projekta ili drugog akta (Pravilnika o jednostavnim građevinama i radovima).

U provedbi nadzora komunalni redar ima pravo i obvezu građanima narediti poduzimanje sljedećih mjera: uklanjanje ruševine zgrade, otklanjanje oštećenja pročelja i pokrova postojeće zgrade koja nisu nosiva konstrukcija, uklanjanje građevine, usklađivanje provedbe zahvata u prostoru koji nije građenje, uklanjanje zahvata u prostoru koji nije građenje, privremenu obustavu izvođenja radova, dovršenje vanjskog izgleda zgrade i izlaganje energetskog certifikata.

 

Provedba nadzora

U provedbi nadzora komunalni redar ovlašten je zatražiti i pregledati isprave (osobnu iskaznicu, putovnicu i dr.) na temelju kojih može utvrditi identitet stranke i drugih osoba nazočnih nadzoru. Također, smije ući na građevnu česticu ili gradilište, šumska, poljoprivredna i druga zemljišta te ih pregledati. Ovlašten je narediti investitoru/vlasniku da u nužnom opsegu odstrani stabla, raslinje, životinje i drugo, ako ometaju obavljanje pregleda. Komunalnom redaru Zakon daje pravo da od odgovornih osoba uzima izjave, prikuplja dokaze vizualno, fotografiranjem ili snimanjem te da od stranke pisanim putem zatraži točne podatke i dokumentaciju potrebnu u nadzoru.

 

ZAŠTITA NERAZVRSTANIH CESTA

Što se (ne) smije raditi na nerazvrstanoj cesti?

Odlukom o nerazvrstanim cestama propisano je da je zabranjeno poduzimati bilo kakve radove ili radnje na nerazvrstanoj cesti bez suglasnosti Upravnog odjela za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša, odnosno pravne osobe koja upravlja nerazvrstanom cestom.

Ako se za građenje objekata i instalacija unutar zaštitnog pojasa nerazvrstane ceste izdaje lokacijska dozvola, odnosno drugi akt kojim se provode dokumenti prostornog uređenja sukladno posebnom propisu, prethodno se moraju zatražiti uvjeti Upravnog odjela za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša.

Nadalje, zabranjeno je poduzimati bilo kakve radove ili radnje u zaštitnom pojasu nerazvrstane ceste bez suglasnosti Upravnog odjela za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša, odnosno pravne osobe koja upravlja nerazvrstanom cestom, ako bi ti radovi ili radnje mogli nanijeti štetu nerazvrstanoj cesti, na njoj ugrožavati ili ometati promet ili povećati troškove njena održavanja. U suglasnosti se određuju uvjeti za obavljanje tih radova ili radnji.

Upravni odjel za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša će u postupku izdavanja lokacijske dozvole ili drugog akta kojim se provode dokumenti prostornog uređenja sukladno posebnom propisu, utvrditi uvjete za izgradnju priključka i prilaza (ograda, ogradnog zida, potpornog zida) na nerazvrstanu cestu.

 

Izvođenje prilaza i priključaka na nerazvrstanu cestu

Priključak i prilaz na nerazvrstanu cestu smije se izvesti samo uz suglasnost navedenog upravnog odjela, odnosno pravne osobe koja upravlja nerazvrstanom cestom. Troškove izgradnje priključka i prilaza na nerazvrstanu cestu, uključujući i postavljanje potrebnih prometnih znakova, signalizacije i opreme snosi ovlaštenik prava građenja ili vlasnik nekretnine koja se spaja na nerazvrstanu cestu.

Osoba koja izvede priključak/prilaz na nerazvrstanu cestu suprotno odredbama ove odluke, kao i osoba koja se služi takvim priključkom/prilazom, od Grada Ivanca ili pravne osobe koja upravlja nerazvrstanom cestom nema pravo na naknadu štete koja je nastala njegovim korištenjem.

Ako je došlo do radnji uslijed kojih je nanesena šteta nerazvrstanoj cesti ili pak je riječ o radovima koji bi mogli rezultirati njenim oštećenjem i na njoj ugroziti promet, spomenuti Upravni odjel dužan je poduzeti sve mjere za otklanjanje štete, opasnosti od oštećenja ceste i opasnosti za sigurnost prometa na njoj. U tim slučajevima je spomenuti odjel ovlašten obustaviti radove ili radnje te zatražiti naknadu prouzročenih troškova i štete.

Još jednom naglašavamo da je za bilo kakve radove u zaštitnom pojasu nerazvrstane ceste potrebno ishoditi rješenje o uvjetima izgradnje od Upravnog odjela za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša.

Kada komunalni redar utvrdi povredu propisa čije izvršenje je ovlašten nadzirati, obvezan je po službenoj dužnosti pokrenuti upravni postupak i narediti odgovarajuće mjere u skladu sa zakonom i gradskim odlukama.  

Na temelju svega navedenog, obavještavamo građane da će Komunalno redarstvo Upravnog odjela za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša Grada Ivanca u okviru svog postupanja i danim ovlastima obavljati nadzor nad provedbom zakonskih odredbi Zakona i drugih propisa te donositi odgovarajuće mjere.     

 

Počinje rad Odsjeka za komunalno gospodarstvo                                                                      

Intenziviranje takvog rada uslijedit će uskoro, kada će u sklopu gradskog Upravnog odjela za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša početi djelovati Odsjek za komunalno gospodarstvo. U njemu će se obavljati poslovi građevinskog inspekcijskog nadzora prema posebnom zakonu, vodit će se upravni i prekršajni postupci i rješavati druga problematika koja je temeljena na propisima iz komunalnog gospodarstva. Također, u tom odsjeku provodit će se i kontrola provedbi odredbi Odluke o komunalnom redu i drugih propisa s područja komunalnog gospodarstva, graditeljstva i gospodarenja otpadom.

I dok su na povrede odredbi spomenutih zakona i propisa od strane fizičkih i pravnih osoba gradski komunalni redari dosad u najvećem broju slučajeva reagirali upućivanjem opomena i upozorenja, od sljedeće godine može se očekivati i izricanje novčanih sankcija. Napominjemo pritom da dosadašnja praksa pokazuje da propise krši tek manji broj građana, dok ih najveći dio svoje obveze izvršava vrlo uredno.

 

Primjeri loše prakse

Uz ovaj prilog objavljujemo i nekoliko fotografija koje su na terenu snimili gradski komunalni redari, a na kojima je vidljivo na koji su način građani potencijalno ugrozili nerazvrstanu cestu i sigurnost prometa na njoj.

Premda u mnogim takvim zahvatima građani postupaju u dobroj volji, zbog neobaviještenosti ili nedovoljnog znanja o predmetnoj problematici posljedice njihova nedopuštenog zahvata u prostor često rezultiraju velikom štetom. Stoga ponovno apeliramo na građane da za bilo kakve radove u pojasu ceste obavezno zatraže dozvolu Upravnog odjela za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša Grada Ivanca.

print