Novosti

Komunalno redarstvo Grada Ivanca: Vegetacija je "krenula", građani pozvani na održavanje površina

Petak

S dolaskom proljeća i bujanjem vegetacije podsjećamo građane, vlasnike i korisnike površina na njihove obveze koje proizlaze iz Zakona i gradskih odluka.

Vlasnici, odnosno, korisnici zelenih površina uz poslovne i stambene objekte te uz poljoprivredno zemljište, kao i vlasnici, odnosno, korisnici livada, neizgrađenog građevinskog zemljišta, stambenih i poslovnih dvorišta, kao i drugih sličnih površina uz javne površine, dužni su ih održavati, redovito kositi travu, rezati živicu, uklanjati šikaru, smeće, građevinski otpad, rezati suhe grane stabala te uklanjati stabla i granje koje ugrožava sigurnost ljudi i imovine na javnim površinama i sprečava preglednost prometne signalizacije i javne rasvjete.

Vlasnici i korisnici stambenih i poslovnih objekata dužni su u dvorištima redovito kositi travu i sprečavati zakorovljenost te ih održavati urednim i čistim.

Vlasnici neizgrađenog građevinskog zemljišta te kontaktnog poljoprivrednog zemljišta dužni su sprečavati zakorovljenost, redovito kositi travu i uklanjati šikaru i otpad, odnosno, održavati predmetno zemljište sukladno njegovoj namjeni. 


Zaštita nerazvrstane ceste

Radi zaštite nerazvrstane ceste i sigurnosti prometa na njoj, na cesti i u njenom zaštitnom pojasu zabranjeno je: orati u razdaljini 4 metra od granice cestovnog zemljišta u smjeru suprotnom od nerazvrstane ceste ili u širini 1 metra od granice cestovnog zemljišta usporedno s nerazvrstanom cestom; dovoditi oborinsku vodu, otpadne vode i ostale tekućine; rasipavati materijal, nanositi blato, ulje ili na drugi način onečišćavati cestu; vući stabla i dijelove stabla te drugi materijal ili predmete; odlagati drvnu masu, ostale materijale ili druge predmete; postavljati ograde, saditi živicu, stabla i druge nasade koji onemogućavaju preglednost; paliti travu, korov, građu ili drugi materijal na cesti ili u njezinoj neposrednoj blizini; onemogućavanje ili smanjivanje preglednosti, prozračivanja i sušenja ceste veličinom krošnje ili vegetacije od živice, grmlja, drveća i drugog raslinja; obavljati druge radnje koje mogu oštetiti cestu ili ugroziti sigurno odvijanje prometa na njoj.
Zabranjeno je poduzimati bilo kakve radove na nerazvrstanoj cesti i u njenom zaštitnom pojasu bez suglasnosti nadležnog Upravnog odjela. 

 

Ne vodite pse na prostore na kojima je njihovo kretanje zabranjeno

Također obavještavamo građane da su u obvezi prije cvatnje uništiti ambroziju i druge alergene biljke na svojim poljoprivrednim površinama, međama i neizgrađenom građevinskom zemljištu; također, dužni su poljoprivredne površine održavati obradivim (orati, kositi i dr.) te tijekom vegetativnog razdoblja održavati obradive površine, međe i poljske putove te živice na način da se spriječi njihovo širenje na susjedno obradivo i putno zemljište, zasjenjivanje susjednih poljoprivrednih čestica i ometanje prometa te vidljivosti i preglednosti poljskih i ostalih putova.

Upozoravamo građane, vlasnike kućnih ljubimaca da očiste svaku površinu koju njihov kućni ljubimac onečisti, da ne vode kućnog ljubimca na javne površine i druge prostore gdje je to zabranjeno te u prostorije javne namjene ako pas nije propisno označen i na povodcu. Skrećemo pozornost građanima da svoje ljubimce drže u adekvatnim ograđenim prostorima i da ih ne puštaju kako ne bi ugrozili sigurnost i zdravlje ljudi.

Na temelju svega navedenog ističemo da ćemo tijekom cijele godine vršiti nadzor nad provedbom odredbi gradskih odluka te apeliramo na građane da ih se pridržavaju, jer ćemo u protivnom biti primorani izdavati obavezne prekršajne naloge i izricati novčane kazne. 

 

print