Novosti

Gradsko vijeće Ivanec: Grad mora zaposliti poljoprivrednog redara, Ivkomu nove komunalne djelatnosti

Utorak

Nema klasične ljetne stanke u radu Gradskog vijeća Ivanec.

U ponedjeljak, 29. srpnja, najviše predstavničko tijelo grada Ivanca održalo je već drugu srpanjsku sjednicu, a na sinoćnjoj je riješilo dnevni red na kome se, uz Aktualni sat na kome su vijećnici uputili niz pitanja gradonačelniku i gradskim službama, našlo 15-ak točaka.

Među njima su i odluke o izradi novih izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Ivanca i Urbanističkog plana uređenja zone užeg centra Ivanca.

Iako su zadnje izmjene ovih planova donesene u studenom lani,  u međuvremenu je primljeno nekoliko novih zahtjeva investitora koji se odnose na stavljanje u gospodarsku funkciju objekata u Ivancu koji godinama stoje neiskorišteni, pa je stoga nužno krenuti u njihovu izmjenu.

Budući da je riječ o javnom interesu i brownfield investicijama (a to znači ponovno uređenje napuštenih hala i poslovnih prostora te njihovo reaktiviranje u poslovno-proizvodne svrhe), koje za sobom povlače novo zapošljavanje i jačanje gospodarskih aktivnosti, vijećnici su jednoglasno donijeli odluku da se krene u izradu izmjena i dopuna urbanističkih planova.

Više rasprave bilo je i  o novoj Odluci o komunalnim djelatnostima, u kojoj ima više promjena u odnosu na dosadašnju.

Najvažnije promjene odnose se na to da je ovom odlukom obavljanje pojedinih komunalnih djelatnosti povjereno Ivkomu d.d. i Ivkom – Vodama Ivanec, kao trgovačkim društvima koja su u većinskom vlasništvu Grada Ivanca.

Tako su Ivkomu d.d. povjereni poslovi održavanja javne rasvjete i prigodnog blagdanskog ukrašavanja grada, dok je Ivkom – Vodama povjereno održavanje sustava oborinske odvodnje.

Ono što posebno valja izdvojiti iz ove sjednice jest Odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina.

Ovu odluku Grad Ivanec je bio obvezan donijeti temeljem novog Zakona o poljoprivrednom zemljištu i novog Pravilnika o agrotehničkim mjerama. Njima je određeno da Gradsko vijeće mora propisati mjere za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina, a to podrazumijeva: održavanje živica i međa, poljskih putova, kanala oborinske odvodnje, sprečavanje zasjenjivanja susjednih čestica i održavanje vjetrobranskih pojasa.

Zakonom je definirano da, uz poljoprivrednu inspekciju, nadzor nad provođenjem ovih mjera obavlja poljoprivredni redar. Obvezu zapošljavanja poljoprivrednog redara imaju svi gradovi i općine pa tako i Grad Ivanec.

Slijedom zakonskih odredbi, poljoprivredni redar će biti ovlašten za izdavanje rješenja kojim će građanima i pravnim osobama narediti da očiste i urede zapuštene površine u svom vlasništvu.

S obzirom na to da svi svjedočimo činjenici da građani masovno ne održavaju svoje površine, zapošljavanjem poljoprivrednog redara ubuduće bi ovakvoj praksi dobrim dijelom trebalo odzvoniti.

To više što je zakonom određeno da žalba protiv rješenja poljoprivrednog redara ne odgađa njegovo izvršenje.

A ako pak vlasnik ili posjednik poljoprivrednog zemljišta ipak ne provede naređene mjere, u tom slučaju će Grad angažirati izvršitelja koji će zapuštene površine očistiti i urediti te račun za to ispostaviti vlasniku/posjedniku.

U prijelaznom periodu do zapošljavanja poljoprivrednog redara u Ivancu, poslove iz njegova djelokruga obavljat će komunalni redar.

U nastavku sjednice vijećnici su donijeli i nekoliko drugih novih odluka koje uređuju komunalni život na području našega grada i to o Odluku komunalnom redu, Odluku o davanju na korištenje i u zakup javnih površina i zemljišta u vlasništvu Grada Ivanca, zatim, Odluku o uvjetima i visini naknada za postavljanje reklamnih predmeta kao i Odluku o odori, iskaznici i oznaci komunalnog redara.

Donesena je i Odluka o načinu i naplati parkiranja na gradskim javnim parkiralištima te o izmjeni dosadašnje Odluke o uređenju prometa na području grada Ivanca.

Izmijenjene su i pojedine odredbe dosadašnje Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim domaćim životinjama i divljim životinjama.

Vijeće je donijelo rješenje kojim je vijećnik Ivan Sedlar (HNS) imenovan za predsjednika Odbora za Statut i Poslovnik, umjesto Klaudije Brezovec, koja je svoj vijećnički mandat stavila u mirovanje. Sedlar je istovremeno razriješen dužnosti člana Mandatne komisije, a na tom mjestu zamijenila ga je Valerija Vidaček (HNS).

print