Novosti

Grad Ivanec sugerira građanima: Biootpad kompostirajte sami, uštedjet ćete 270 kuna na godinu

Utorak

U sklopu priprema za nov način prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada, Ivkom d.d. idućih će dana svim svojim korisnicima - građanima i poslovnim subjektima - na  potpisivanje poslati izjave o načinu korištenja ove javne usluge. Na adrese korisnika stižu tri vrste obrazaca – za individualna domaćinstva (kućanstva), za korisnike koji žive u zgradama te za poslovne subjekte (tvrtke, obrtnike).

Ove obrasce nije izmislio ni Grad ni Ivkom, već su propisani zakonom, točnije Uredbom o gospodarenju komunalnim otpadom i Ivkom d.d. dužan ih je poslati svim svojim korisnicima.

Izjava će građanima biti dostavljena u dva primjerka, a oba potpisana primjerka potrebno je vratiti u Ivkom. Ako to sami ne možete učiniti, možete ih predati komunalnim radnicima ili vozačima prilikom odvoza otpada, koji će ih dostaviti u Ivkom.

Ako pak to ne učinite, smatrat će se da pristajete na ponuđenu razinu javne usluge te time i na uvjete pružanja usluge sukladne prijedlogu Ivkoma.

Izjava ima karakter ugovora, a to znači da njenim potpisivanjem prestaju važiti dosadašnji odnosi davatelj – korisnik u odvozu komunalnog otpada.

Ono što je pritom bitno znati jest sljedeće, a odnosi se prvenstveno na građane koji žive u kućama (individualna domaćinstva): Ovom izjavom sami odlučujete o tome kakvu vrstu usluge i kakav spremnik želite, odnosno da li ćete biootpad zbrinjavati putem vrtnog kompostera ili ćete ga predavati Ivkomu d.d.

U vezi s time, Grad Ivanec preporuča vam sljedeće:

U točki 5. OČITOVANJE O KOMPOSTIRANJU BIOOTPADA individualnim kućanstvima preporučujemo da NE iskazuju potrebu za predaju biootpada putem spremnika već da odlažu biootpad u vlastiti komposter na obračunskom mjestu.

 

P o j a š n j e n j e

Grad Ivanec je temeljem objavljenog Javnog poziva za iskaz interesa za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kandidirao nabavu odgovarajućih spremnika, među kojima su i vrtni komposteri (350 litara) koji će se nakon isporuke besplatno podijeliti korisnicima.

To je benefit koji Grad Ivanec daje svojim građanima, a kojim ih potiče da sami kompostiraju biootpad.

Međutim, ako sami ne želite kompostirati, već se odlučite za predaju biootpada putem smeđih kanti od 120 litara, onda ćete tu uslugu morati i platiti i to 22,60 kn mjesečno, što je na godišnjoj razini trošak od 271,20 kn (za jedno pražnjenje mjesečno).

Razlog plaćanja takve veće cijene posljedica je troškova zbrinjavanja biootpada kao i načela gospodarenja otpadom prema načelu „onečišćivač plaća“, a što znači da je proizvođač otpada financijski odgovoran za provedbu sanacijskih mjera zbog štete koju je prouzročio ili bi je mogao prouzročiti otpad.

Ako pak se odlučite biootpad kompostirati u vlastitim okućnicama, onda nećete imati ni troškova odvoza biootpada. U tom slučaju Ivkom d.d. neće Vam poslati račun za odvoz biootpada, a to znači da ćete na godišnjoj razini uštedjeti više od 270 kuna.

Uz financijski učinak, imat ćete i ekološki jer poznato je da je kompost vrijedno biognojivo.

Ako Vam je ovakvo rješenje prihvatljivo, tada savjetujemo da u obrascu Izjave u točki 5. OČITOVANJE O KOMPOSTIRANJU BIOOTPADA, zaokružite podtočku 5. b – Odlažem biootpad u vlastiti komposter na obračunskom mjestu.

Što se tiče stanara u stambenim zgradama (kolektivno stanovanje), na njih se ova sugestija ne odnosi jer su oni, zbog specifičnih uvjeta stanovanja, u obvezi vršiti primopredaju biootpada putem spremnika (smeđi, zapremnine 240 l) koji će biti postavljen u dvorištu zgrade.

Svi korisnici mole se da poprate obavijesti na web stranicama Grada Ivanca i Ivkoma d.d. kao i u lokalnim medijima u pogledu primjene novog rasporeda odvoza otpada i datuma primjene cjenika.

print