Novosti

Obavijest građanima: Kakve su ovlasti komunalnog redara temeljem Zakona o građevinskoj inspekciji?

Ponedjeljak

Hrvatski sabor je na sjednici 6. prosinca 2013. godine donio Zakon o građevinskoj inspekciji koji je objavljen u „Narodnim novinama“ br. 153, od 18. prosinca 2013. godine, i stupio je na snagu 1. siječnja 2014. godine.

Zakonom o građevinskoj inspekciji uređuje se obavljanje nadzora građenja, provedbe zahvata u prostoru koji nisu građenje i održavanja građevina od strane jedinice lokalne samouprave, u svrhu zaštite javnog interesa u provedbi zakona i drugih propisa kojima se uređuju upravna područja gradnje i prostornoga uređenja.
Zakonom se uređuje obavljanje nadzora od strane jedinice lokalne samouprave, i to:

 • građenja,
 • provedbe zahvata u prostoru koji nisu građenje,
 • održavanja građevina

u svrhu zaštite javnog interesa u provedbi zakona i drugih propisa kojima se uređuju upravna područja gradnje i prostornoga uređenja. Pod zaštitom javnog interesa u provedbi zakona i drugih propisa kojima se uređuju upravna područja gradnje i prostornoga uređenja podrazumijeva se obavljanje nadzora u smislu kontrole izvršavanja obveza stranaka u postupku komunalnog redara. Navedeno znači da se tijekom obavljanja nadzora koje obavljaju komunalni redari kontrolira se da li se osobe – stranke u postupku (fizičke i pravne) pridržavaju, odnosno da li su se pridržavale propisa kojima se uređuju područja gradnje i prostornoga uređenja.

Na temelju ovoga Zakona nadzor građenja i provedbe zahvata u prostoru koji nisu građenje obavlja upravno tijelo jedinice lokalne samouprave nadležno za poslove komunalnog gospodarstva, odnosno upravni odjel na čijem se području gradi, odnosno provodi zahvat u prostoru.

Upravni odjel za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša Grada Ivanca obavlja nadzor u vezi s građenjem i izvođenjem radova koje se prema posebnom propisu kojim se uređuje gradnja grade, odnosno izvode:

 • na temelju rješenja koje se donosi na temelju propisa kojima se uređuje komunalno gospodarstvo (Zakon o komunalnom gospodarstvu),
 • bez građevinske dozvole, glavnog projekta, odnosno drugog akta (Pravilnik o jednostavnim građevinama i radovima).

U provedbi nadzora komunalni redar ima pravo i obvezu u skladu s ovim Zakonom strankama narediti poduzimanje sljedećih mjera:

 1. uklanjanje ruševine zgrade (članak 52. Zakona),
 2. otklanjanje oštećenja pročelja i pokrova postojeće zgrade koja nisu nosiva konstrukcija (članci 53. i 54. Zakona),
 3. uklanjanje građevine (članak 55. Zakona),
 4. usklađivanje provedbe zahvata u prostoru koji nije građenje (članak 56. Zakona),
 5. uklanjanje zahvata u prostoru koji nije građenje (članak 57. Zakona),
 6. privremenu obustavu izvođenja radova (članak 58. Zakona),
 7. dovršenje vanjskog izgleda zgrade (članak 59. Zakona),
 8. izlaganje energetskog certifikata (članak 60. Zakona).

Kada komunalni redar utvrdi povredu propisa čije izvršenje je ovlašten nadzirati, obvezan je po službenoj dužnosti pokrenuti upravni postupak i narediti odgovarajuće mjere u skladu s ovim Zakonom.

Na temelju svega navedenog, obavještavamo građane da će komunalno redarstvo Upravnog odjela za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša Grada Ivanca u okviru svog postupanja i danim ovlastima obavljati nadzor nad provedbom odredbi Zakona i drugih propisa te donositi odgovarajuće mjere u skladu s ovim Zakonom.

print