Novosti

Poruka Grada građanima Šabanove i susjednih ulica

Ponedjeljak

Postavlja se oprema za brzi Internet, bojazan od štetnih zračenja sasvim je bespredmetna

S obzirom na prigovore građana ivanečke Ulice akademika Ladislava Šabana zbog postavljanja tipskog kontejnera u kojemu će biti ugrađena oprema za širokopojasni pristup Internetu i njihove bojazni da je riječ o opremi i tehnici koja emitira štetna zračenja, obavještavamo građane da je njihov strah posve neopravdan. Naime, riječ je o elektroničkoj opremi (a ne o postavljanju telekomunikacijskih odašiljača) koja će se spajati na postojeću svjetlovodnu infrastrukturu i potom „razvoditi“do krajnjih korisnika, a koja ne emitira nikakva štetna zračenja, niti pak ima ikakve loše posljedice za ljudsko zdravlje. 

U nastavku u cijelosti donosimo očitovanje Grada Ivanca na prigovor za postavljanje komunikacijske opreme koji su uputili suvlasnici stambeno poslovne zgrade u Ivancu, Ak. L. Šabana 1-7.​

 

„Poštovani,

u odgovoru na Vaš upit od 7. svibnja 2015. godine, vezan uz izvođenje radova na javnoj površini u blizini stambeno poslovne zgrade u Ivancu, ul. Ak. L. Šabana 1-7, dajemo slijedeće očitovanje:

Na nekretnini označenoj kao kčbr. 583/2 k.o. Ivanec, u vlasništvu Grada Ivanca, u tijeku je izvođenje građevinskih radova, odnosno izrada temelja za postavljanje tipskog kontejnera, u kojem će biti ugrađena oprema za širokopojasni pristup internetu (optika), a koje izvodi tvrtka Infrastruktura d.o.o. iz Ludbrega, infrastrukturni operator.

Navedeni objekt, tipski kontejner dimenzija cca 6,00x2,40 m, služiti će za smještaj elektroničke komunikacijske opreme, koja će se spajati na postojeću svjetlovodnu infrastrukturu i dalje do krajnjih korisnika, te nema ni govora o postavljanju telekomunikacijskih odašiljača (za nepokretne elektroničke komunikacijske mreže), s obzirom na to da je gradnja i postavljanje istih u nadležnosti u prvom redu Hrvatske regulatorne mrežneagencije (HAKOM). Kontejner će biti priključen na el. NN mrežu, snage do 4,5 kW, za napajanje el. energijom ugrađene opreme za povezivanje sa svjetlovodnom infrastrukturom, te jednog klima uređaja, koji je istih karakteristika kao i postojeći klima uređaji na zgradi. Svi uređaji i oprema smještena u kontejner nemaju štetan utjecaj na okoliš, a posebice na ljudsko zdravlje, jer je ova tehnologija (optika) potpuno sigurna za zdravlje te nema nikakvih zračenja,  za razliku od primjerice mobitela.

Predstavnici tvrtke Infrastruktura d.o.o. iz Ludbrega izrazili su želju i spremnost da stanare svih zainteresiranih zgrada detaljno upoznaju sa tehničkim i svim drugim detaljima vezanima uz namjeravani zahvat, te će o istome biti kontaktirani predstavnici stanara.

S obzirom na to da je zemljište na kojem se izvode građevinski radovi u vlasništvu Grada Ivanca, nije ni bilo potrebe od suvlasnika zgrade tražiti suglasnost, dok je putem Ivanečkih novina javnost obaviještena o interesu tvrtki za pružanje usluga širokopojasnog pristupa internetu.

Ističemo da je u sklopu aktivnosti na izradu studije izvodljivosti za širokopojasni pristup internetu na području cijelog Grada Ivanca bila provođena anketa o trenutnim uslugama i kvaliteti, odnosno pristupu Internetu, koje stanovnici Grada Ivanca koriste, pa su tako i u predmetnoj zgradi ostavljeni anketni listići, na koje nažalost nismo dobili nikakvih povratnih informacija.

Zakonom o elektroničkim komunikacijama (NN 73/08, 90/11, 133/12, 80/13 i 71/14) uređeno je područje elektroničkih komunikacija, i to korištenje elektroničkih komunikacijskih mreža i pružanje elektroničkih komunikacijskih usluga, pružanje univerzalnih usluga te zaštita prava korisnika usluga, gradnja, postavljanje,održavanje i korištenje elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme, uvjeti tržišnog natjecanja te prava i obveze sudionika na tržištu elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga.

Odredbama navedenog zakona propisano je da operatori javnih komunikacijskih mreža imaju prava infrastrukturnog operatora na cijelom području Republike Hrvatske, što obuhvaća gradnju, održavanje, razvoj i korištenjeelektroničke komunikacijske mreže i elektroničke komunikacijske infrastrukture na općem dobru, na nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te na nekretninama u vlasništvu drugih pravnih i fizičkih osoba, u skladu s ovim Zakonom i posebnim propisima.

Nadalje, istim zakonom propisano je da upravitelji općeg dobra, Republika Hrvatska, jedinice lokalne ipodručne (regionalne) samouprave i pravne osobe u većinskom vlasništvu Republike Hrvatske ili jedinica lokalne i područne regionalne) samouprave moraju poštivati načelo nediskriminacije prigodom odobravanja prava korištenja nekretnina u svrhu gradnje elektroničke komunikacijske mreže i elektroničke komunikacijske infrastrukture, te prigodom odobravanja pristupa toj mreži i infrastrukturi kojom upravljaju.

S obzirom na to da na području Grada Ivanca već postoje infrastrukturni operateri, Grad Ivanec se nije želio dovesti u poziciju da bude kažnjen kaznom u visini do 1.000.000,00 kuna, kao upravitelj općeg dobra koji ne poštuje načelo nediskriminacije u skladu s člankom 27. st. 2. Zakona o elektroničkim komunikacijama (čl. 119. st. 8. Zakona).

Navedenim zakonom nadalje propisuje se da ako je za gradnju elektroničke komunikacijske mreže i elektroničke komunikacijske infrastrukture na općem dobru ili nanekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, u postupku izdavanja dozvola za građenje ili drugih odobrenja u skladu s posebnim zakonom kojim je uređeno prostorno uređenje i gradnja, potrebno pribaviti suglasnost upravitelja općeg dobra ili vlasnika nekretnine, nadležno tijelo upravitelja općeg dobra ili vlasnika nekretnine izdat će suglasnost u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za izdavanje te suglasnosti. U slučaju neizdavanja suglasnosti u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za njezino izdavanje smatra se da je suglasnost izdana.

 

Zahtjev se može odbiti jedino u slijedećim slučajevima:

 

  • ako se utvrdi da na općem dobru ili na nekretnini, koja je predmet zahtjeva za izdavanje suglasnosti, nema tehničkih mogućnosti za gradnju,
  • ako bi gradnja narušavala zahtjeve zaštite ljudskog zdravlja, očuvanja okoliša ili zaštite prirode, zaštite prostora ili kulturnih dobara, u skladu s posebnim propisima.

S obzirom na to da je utvrđeno da na predmetnoj nekretnini, u vlasništvu Grada Ivanca, postoje tehnički uvjeti za gradnju, te da navedeni objekt, tipski kontejner, koji će služiti za smještaj elektroničke komunikacijske opreme, ne narušava zahtjeve zaštite ljudskog zdravlja, očuvanja okoliša ili zaštite prirode, zaštite prostora ili zaštite kulturnih dobara, Grad Ivanec je ugovorom sa spomenutom tvrtkom regulirao  uvjete i način postavljanja navedene opreme na predmetnoj lokaciji. Predmetni radovi izvode se sukladno odredbama Zakona o gradnji (NN 153/13), te Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 79/14, 41/15).

Kao alternativa odabranoj lokaciji razmatrano je i nekoliko drugih lokacija, međutim od njih se odustalo zbog upitnih imovinsko-pravnih odnosa, ili ograničenja prostorno-planskim rješenjima kao npr. za lokaciju na kčbr. 509 k.o. Ivanec, istočno od parkirališta ispred zgrade u ul. Ak. L. Šabana 5, koja je na otvorenom prostoru, u neposrednoj blizini trafostanica, a koja bi zasigurno u daleko većoj mjeri narušila vizualni identitet ovog dijela ulice, a i koridoru je buduće prometnice.

Na temelju prethodno navedenih činjenica, prihvaćena je lokacija iza predmetnih stambenih zgrada, na kojoj će se postaviti tipski kontejner sa potrebnom opremom za pružanje usluge širokopojasnog pristupa internetu, te uredi okoliš oko kontejnera i zasadi primjerenim vrstama drveća, kako bi se u što većoj mjeri uklopio u okoliš.

Ovom prilikom naglašavamo da se Grad Ivanec u razmatranju zahtjeva vodio prvenstveno željom za uvođenjem novih suvremenih tehnologija u Ivancu, jer su svi pokazatelji o postojećoj kvaliteti pristupa internetu u našem kraju poražavajući, sa gustoćom širokopojasnih priključaka nepokretne komunikacijske mreže od jedva 50,0 %, sa pretežitim brzinama pristupa 2-4 Mbit/s, te se koristi svaka prilika da se poboljša postojeća ili izgradi nova infrastruktura, kako bi se smanjila razlika u razvijenosti i dostupnosti najnovijih tehnologija svim našim građanima.

Mogućnost korištenja novih tehnologija i velikih brzina pristupa internetu, kao i usluga, će prvi imati upravo stanovnici Ivanca, dok će ostali, veći dio područja Grada Ivanca, morati čekati na nove tehnologije još neko vrijeme, s obzirom na izuzetno velika ulaganja potrebna za gradnju ovakve infrastrukture. Kako ne postoji komercijalni interesza ova područja, Grad Ivanec je u suradnji sa Varaždinskom županijom pokrenuo izradu studije izvodljivost za navedeno područje, koja je pri kraju, nakon koje će uslijediti daljnje aktivnosti na izradi ostale dokumentacije za pripremu projekta i kandidiranja na odgovarajuće fondove Europske unije.“

 

GRADONAČELNIK: 
Milorad Batinić, dipl.ing.

 

print