Novosti

Program javnih potreba u socijalnoj skrbi – u proračunu Grada 567.500 kuna za potrebe najugroženijih

Srijeda

Gradsko vijeće Ivanca donijelo je Program socijalne skrbi kojim je predviđeno da se građanima koji žive u teškim materijalnim i socijalnim prilikama te teško bolesnima, starima i nemoćnima, kao i osobama s invaliditetom pomogne svotom od 567.500 kuna. Najviše novca, 180.000 kuna, namijenjeno je podmirivanju dijela troškova stanovanja osobama koje ta prava ostvaruju temeljem Zakona o socijalnoj skrbi. A to znači da će se proračunskim novcem pomoći onim obiteljima i samcima koji nemaju dovoljno novca da si plate struju, grijanje, vodu i odvodnju, odvoz smeća, najamninu i komunalnu naknadu. Treba napomenuti da u odobravanju takvih potpora Grad usko surađuje s Centrom za socijalnu skrb.

Nadalje, 110.000 kuna osigurano je i za isplatu novčanih potpora roditeljima kod rođenja djeteta. Neće biti zaobiđene ni druge, socijalno i dobno najosjetljivije skupine građana. Za potporu udrugama umirovljenika i udrugama koje okupljaju invalidne osobe Grad je predvidio pomoć od 81.750 kuna, dok je za pakete i božićno druženje najstarijih stanovnika (starijih od 76 godina) u proračunu planirano 90.000 kuna. Za pomoć u kući starim i nemoćnim osobama predviđeno je nešto više od 13.700 kuna, a još 20.000 kuna planirano je za isplatu jednokratnih novčanih pomoći i pomoći u naravi po pojedinačnim zahtjevima.

Grad je rezervirao i iznos od 5.000 kuna, ako se tijekom godine pojavi potreba da siromašnim učenicima sufinancira maturalna ili đačka putovanja.

Daljnjih 67.000 kuna namijenjeno je sufinanciranju nabave ogrjeva. Riječ je, inače, o sredstvima koja dodjeljuje Varaždinska županija, no budući da prolaze kroz gradski proračun, u njemu moraju biti i prikazana.

Foto: U proračunu su osigurana i sredstva za tradicionalno božićno druženje umirovljenika i osoba treće životne dobi starijih od 76 godina

print