Novosti

Sastanak gradonačelnika M. Batinića s predstavnicima HC-a i IGH: Ivanec želi izmjenu trase spojne ceste od čvora Ivanec na državnu cestu

Četvrtak

Budući da je prilikom nedavnog javnog izlaganja Studije utjecaja na okoliš u zahvatu izgradnje brze ceste Varaždin – Ivanec – Krapina Grad Ivanec dao primjedbu na planiranu trasu prometnice koja će s čvora Ivanec buduću brzu cestu povezivati s državnom cestom D35 (sadašnjom ivanečkom obilaznicom), izmjena trase bila je glavna tema sastanka gradonačelnika Milorada Batinića sa Slavicom Matić iz HC-a kao investitora i projektantom Stjepanom Kraljem iz IGH. Naime, rješenjem koje predlažu HC i IGH buduća trasa spojne ceste bi sa čvora Ivanec išla kroz sadašnju petu fazu razvoja Poslovne zone Ivanec istok, pri čemu bi „pojela“ dobar dio parcela namijenjenih poslovnim namjenama. Usto, na mjestu na kojemu bi se prema sadašnjem rješenju spajala s državnom cestom morao bi se graditi rotor. Pošto je gradnja rotora predviđena i na nedalekom raskrižju državne ceste s Gundulićevom ulicom te da je jedan rotor već sagrađen na istočnom ulazu u grad, takvo rješenje značilo bi da će se na potezu od 400 metara nalaziti čak tri rotora.  

- Naš je prijedlog da se odmah nakon prelaska pruge sadašnja planirana dionica nadvožnjakom usmjeri prema bivšem DIC-u, odnosno, da se uredi nova trasa s izlaskom na Gundulićevu ulicu koja bi u tom slučaju prerasla u spojnu cestu sadašnje državne i buduće brze ceste – izjavio je Batinić..

Nakon analize, projektanti će se očitovati o prijedlozima Grada i mogućnosti njihove realizacije.

print