EU projekti Grada Ivanca

Aktualni projekti

NAZIV PROJEKTA: Provedba programa izobrazno – informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom za područje grada Ivanca

Naziv korisnika: GRAD IVANEC

 • Referentni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava: K.K.06.3.1.02.0054
 • Ukupna vrijednost ugovora: 356.675,97 kuna
 • Ukupni prihvatljivi troškovi: 335.462,89 kuna
 • Bespovratna sredstva EU: 285.143,44 kuna (84,99%)
 • Udio Grada Ivanca: 50.319,44 kuna (15,01%)

Kratki opis projekta:

Projekt obuhvaća sveobuhvatno informiranje i organizirane edukacije građana, mladih, učenika i djece predškolskog uzrasta o pravilnom odlaganju i održivom gospodarenju otpadom, a sve u cilju smanjenja količina otpada koje se sada odlažu na deponije.   

Edukacije će se provoditi putem javnih tribina i skupova u mjesnim odborima, emitirat će se specijalizirane radijske i TV emisije i spotovi, a bit će tiskani i informativni leci i plakati. Kako bi se i djeca podučila o odgovornom postupanju s otpadom, za njih će biti priređeni poučni igrokazi i predstave (za vrtić i osnovnu školu).

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:  

Prilikom izbora vrste izobrazno-informativnih aktivnosti koje će se provoditi u sklopu projekta vodilo se računa o odabiru onih koje će biti dostupne što većem broju građana i djece (u dobi od 3 do 15 godina), koji su identificirani kao ciljne skupine, a sve s ciljem postizanja šireg učinka, podizanja svijesti i uspostavljanja održivog sustava gospodarenja otpadom. Na administrativnom području grada Ivanca živi 13.758 stanovnika u 4.099 kućanstava. Njima se mjesečno na kućne adrese distribuira gradsko glasilo Ivanečke novine. S obzirom na to da će se, uz njega, dvaput godišnje dijeliti leci, ovom aktivnošću bit će obuhvaćeno 100% stanovništva, uključujući i starije i nemoćne osobe te osobe s invaliditetom. Plakat će se postaviti na svim frekventnim javnim lokacijama kako bi bili vidljivi svim građanima, dok će se leci, plakati i brošure dijeliti svoj djeci u vrtićima i u školama. Javne tribine održavat će se za stanovnike svih mjesnih odbora, a svima će biti dostupne radijske i TV-emisije s ciljanim propagandnim porukama. Sve navedeno jamči da će projektom biti obuhvaćeno 100 posto gradske populacije.

Razdoblje provedbe projekta:

 • rujan 2018. – srpanj 2019. godine

Kontakt osoba:

Lana Labaš, Grad Ivanec, Trg hrvatskih ivanovaca 9b
T: 0038542492870
E: lana.labas@ivanec.hr

Aktualni projekti

Rekonstrukcija nerazvrstane ceste NC 1-018 u Prigorcu i izgradnja parkirališta, od lokalne ceste LC 25118 do izvora Šumi

Projektom rekonstrukcije nerazvrstane ceste NC 1-018 u Prigorcu sa izgradnjom parkirališta predviđena je rekonstrukcija postojeće nerazvrstane ceste i asfaltiranje od lokalne ceste LC 25118 do skijališta Jarki u duljini od 1.000 m, s odvojkom u naselju duljine 162,0 m, te uređenje makadamske ceste od skijališta Jarki do izvora Šumi, s rješavanjem oborinske odvodnje, duljine 1.700 m. Parkiralište Repikovec uredit će se na području postojećeg makadamskog parkirališta.

Vrijednost građevinskih radova je 4.141.446,86 kn, sa PDV-om, a izvoditi će ih Colas d.d. Varaždin, kao najpovoljniji ponuditelj nakon provedenog postupka javne nabave.

Stručni nadzor nad izvođenjem radova vršiti će Ivica Mraz, dipl. ing. građ., iz tvrtke BOMRA j.d.o.o., Varaždin Breg.

Ovaj projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije, u ukupnom iznosu od 3.650.136,00 kn (85% EU, 15% RH), ostatak financira Grad Ivanec.

CILJEVI PROJEKTA:

 1. Rješavanje problema prometne povezanosti naselja sa gradom Ivancem kojem stanovnici  Prigorca gravitiraju, naročito djelomične prometne izoliranosti naselja izazvane otežanim pristupom naselju u zimskim uvjetima
 2. Povećanje komunalnog standarda stanovnika i gospodarstvenika naselja Prigorec i njihovih gostiju
 3. Poboljšanje komunalne infrastrukture za oživljavanje turističke i gospodarske djelatnosti te olakšan pristup infrastrukturnim objektima, turističkim i gospodarskim objektima i turističkim prirodnim lokalitetima za turiste.

OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA:

 1. Podizanje razine opremljenosti kolnika, povećanje razine sigurnosti u prometu, lakši prilaz za sve sudionike u prometu, lakše održavanje zimi
 2. Poboljšana komunalna infrastruktura naselja i smanjenje troškova održavanja - cesta će bitirekonstruiranai proširena, dužine 2.872 m ceste, sa odvojkom i parkiralištem. Predviđeno je i rješavanje sustava oborinske odvodnje
 3. Poboljšanjekomunalnih preduvjetarazvoja gospodarskih i turističkih kapaciteta naselja-bolji i sigurniji prilaz i parkiranje gostima(turistima) do skijališta Jarki, i dalje prema planinskim putevima po Ivančici, tedougostiteljskih i smještajnih objekata. Olakšan prilaz i održavanje infrastrukturnih gospodarskih subjekata izgrađenih uzizvore Beli Zdenci i Šumikoji su u funkciji napajanja vodom okolnih naselja.

KONTAKT OSOBA:

Voditelj projekta Stanko Rožman, Grad Ivanec, Trg hrvatskih ivanovaca 9b
T:0038542404874,00385994404874         
E: stanko.rozman@ivanec.hr

Završeni projekti

Energetska obnova zgrade Dječjeg vrtića „Ivančice“ Ivanec

Opis projekta: izvođenje građevinskih i drugih radova na energetskoj obnovi zgrade u Ivancu, Ulica Akademika Ladislava Šabana 19, na građevnoj čestici zemljišta označenoj kao k.č.br. 2743, upisanoj u z.k.u.l. 6865, k.o. Ivanec
 

Ciljevi i očekivani rezultati: Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora, koji pridonosi ostvarenju ciljeva iz Direktive o energetskoj učinovitosti ( 2012/27/EU).Projekt kroz mjere energetske učinkovitosti  postiže uštede u potrebnoj  energiji za grijanje,poboljšava samoodrživost objekta, značajno poboljšava uvjete života i rada u vrtiću ciljanim skupinama/ djeca – polaznici vrtića, i djeca /ostali korisnici vrtićkih programa / dobivaju bolje uvjete boravka, bolju kvalitetu i raznovrsnost usluge programa i opreme koju djeca koriste, omogućava se produženi boravak, te  osigurava veća sigurnost boravka i rada sa djecom. Zadovoljstvo djece , roditelja i zaposlenika uz značajnu komponentu uštede na energiji, što omogućava preusmjeravanje sredstava na osnovnu djelatnost predškolske ustanove.

Ukupna vrijednost projekta: 1.570.290,70 HRK
Prihvatljivi troškovi: 1.425.252,08 HRK
Bespovratna sredstva: 997.676,46 HRK
Sredstva Europskog fonda za regionalni razvoj: 427.575,62 HRK
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost: 570.100,84 HRK
Grad Ivanec: 572.614,24 HRK
Razdoblje provedbe projekta za radove: ožujak – rujan 2016.
 

Kontakt osoba:
Voditelj projekta/ Marina Držaić, Grad Ivanec, Trg hrvatskih ivanovaca 9B,
T: 0038542404883,  00385994404883,
E: marina.drzaic@ivanec.hr