EU projekti Grada Ivanca

Aktualni projekti

Zaposli – Osnaži – Pomozi (ZOP)

 

NAZIV PROJEKTA: Zaposli – Osnaži – Pomozi (ZOP)

NAZIV KORISNIKA: Hrvatski Crveni križ - Društvo Crvenog križa Varaždinske županije

Ukupna vrijednost projekta: 1.483.200,00 kuna (196.854,47 EUR)

Iznos bespovratnih sredstava: 1.483.200,00 kuna (196.854,47 EUR)

Kratki opis projekta: Društvo Crvenog križa Varaždinske županije projekt provodi u partnerstvu s Gradom Ivancem, HZZ-om - Regionalni ured Varaždin, Centrom za socijalnu skrb Varaždin, Općinom Gornji Kneginec, Općinom Visoko, Gradom Novi Marof, Gradom Varaždinske Toplice, Općinom Klenovnik, Općinom Maruševec, Općinom Sračinec, Općinom Breznički Hum i Općinom Breznica.

U sklopu projekta zaposleno je trideset žena iz skupine teže zapošljivih osoba. Zaposlene žene (gerontodomaćice) će svojim radom pružati podršku i pomoć u obavljanju svakodnevnih aktivnosti starijim osobama i/ili osobama u nepovoljnom položaju, koje zbog zdravstvenog stanja, bolesti ili nemogućnosti potpore članova obitelji ne mogu adekvatno skrbiti o sebi.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta: Zaposliti na rok od šest mjeseci 30 pripadnica ranjivih skupina prijavljenih na HZZ s najviše srednjoškolskim obrazovanjem. Zaposlene žene pružat će potporu i pomoć u svakodnevnim aktivnostima za 180 krajnjih korisnika. Takav vid rada  podići će konkurentnost zaposlenih žena na tržištu rada, posljedično, pridonijet će smanjenju njihove nezaposlenosti, a time se smanjuje i rizik od siromaštva. Projekt ujedno utječe na njihovu veću socijalnu uključenost te povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika..

Razdoblje provedbe projekta: 07.11.2022. do 07.07.2023. godine

Kontakt osoba: Predrag Makaj

Tel.:095/8636-749
E-mail: zop.dckvz@gmail.com

----

*** Fiksni tečaj konverzije 7,53450

Aktualni projekti

NAZIV PROJEKTA: Zaželi - Aktivne u zajednici II

 

NAZIV PROJEKTA: Zaželi - Aktivne u zajednici II

KODNI BROJ PROJEKTA: UP.02.1.1.16.0184

NAZIV KORISNIKA: Gradsko društvo Crvenog križa Ivanec

Ukupna vrijednost projekta: 741.600,00 kuna (98.427,23 EUR)

Iznos bespovratnih sredstava: 741.600,00 kuna (98.427,23 EUR)

Kratki opis projekta: GDCK Ivanec projekt provodi u partnerstvu s Gradom Ivancem, Centrom za socijalnu skrb Ivanec, Hrvatskim zavodom za zapošljavanje – Područni ured Varaždin, Općinom Maruševec i Općinom Donja Voća.

U sklopu projekta zaposleno je petnaest žena iz skupine teže zapošljivih osoba (pripadnice ranjivih skupina iz ruralnog i brdsko – planinskog područja Varaždinske županije). Zaposlene žene (gerontodomaćice) će svojim radom pružati podršku i pomoć u obavljanju svakodnevnih aktivnosti starijim osobama i/ili osobama u nepovoljnom položaju, koje zbog zdravstvenog stanja, bolesti ili nemogućnosti potpore članova obitelji ne mogu adekvatno skrbiti o sebi, a zbog čega dolazi do njihove socijalne isključenosti i institucionalnog smještaja.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta: Ciljevi projekta usmjereni su na zapošljavanje teško zapošljivih žena, a kroz predmetni projekt zaposleno ih je petnaest, šest s područja grada Ivanca, četiri s područja općine Maruševec i pet s područja općine Donja Voća. Sve pripadnice ciljne skupine, zaposlene na projektu, pružat će uslugu potpore i podrške odabranim krajnjim korisnicima tijekom trajanja projekta.

Tijekom provedbe projekta gerontodomaćice će pružati usluge, pomoć, pratnju, razgovor i druženje za 90 krajnjih korisnika. 36 korisnika je s područja grada Ivanca, 24 s područja općine Maruševec, a njih 30 je s područja općine Donja Voća.

Razdoblje provedbe projekta: 25.10.2022. do 25.06.2023. godine

Kontakt osoba: Sanja Pajtak

Tel.: 042/781-534
E-mail: crvenikriz_ivanec@crveni-kriz-ivanec.hr

----

*** Fiksni tečaj konverzije 7,53450

 

Aktualni projekti

Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda AGLOMERACIJE IVANEC” (KK.06.4.2.56.0001)

NAZIV PROJEKTA: Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda AGLOMERACIJE IVANEC” (KK.06.4.2.56.0001)

NAZIV KORISNIKA: Ivkom – vode d.o.o.

Ukupna vrijednost projekta: 216.308.950,00 kuna

Iznos bespovratnih sredstava: 121.106.130,83 kuna

Kratki opis projekta: Projektom je planirana gradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje otpadnih voda te sanacija postojećeg sustava odvodnje otpadnih voda na području grada Ivanca.

Radovi će se provoditi na području naselja Ivanec, Gečkovec, Kaniža, Vuglovec, Jerovec, Ivanečko Naselje, Ivanečki Vrhovec, Lančić, Knapić, Prigorec, Vitešinec i Salinovec. Studijskom i projektnom dokumentacijom predviđena je mogućnost da se, nakon izgradnje, na ovaj sustav priključe i druga naselja koja mu gravitiraju, a sada nisu u obuhvatu projekta.

Planirana je izgradnja kanalizacijskih kolektora kroz osam etapa. Također, planirana je i izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, a predviđa se paralelno s izgradnjom sustava otpadnih voda. Važno je istaknuti da će se u svrhu uspješne provedbe projekta nabaviti i specijalno vozilo za čišćenje sustava odvodnje.

Iz državnog proračuna i proračuna Hrvatskih voda osigurano je 24% sredstava, dok 6% izdvaja Grad Ivanec, preostala sredstva osigurana su iz Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.”

Osim troškova izgradnje, rekonstrukcije i sanacije u sklopu projekta planirani su i troškovi usluge nadzora, a planirani su i troškovi za dva obaveza elementa projekta: upravljanje projektom te promidžbu i vidljivost projekta.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta: Ciljevi predmetnog projekta su dogradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje na području grada Ivanca, sanacija postojećeg sustava odvodnje, izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda te poboljšanje uvjeta i opreme za upravljanje sustavom odvodnje. Nakon izgradnje i puštanja sustava u rad, 15 postojećih ispusta kanalizacije u potoke i rijeku Bednju, bit će zatvoreni, a sanitarna otpadna voda više se neće ispuštati u otvorene vodotoke, već će se putem uređaja za pročišćavanje, pročišćena voda ispuštati u prijemnik u rijeku Bednju. Realizacijom ovog projekta, Ivkom vode d.o.o. osiguravaju trajno i kvalitetno obavljanje djelatnosti korištenjem vlastitih tehničkih i ljudskih resursa po principima održivog razvoja. Navedena ulaganja i ostvareni ciljevi prate europske trendove kvalitete.

Razdoblje provedbe projekta: Od 2020.godine do 2023. godine.

Kontakt osoba:

Ranko Zbodulja

Aktualni projekti

NAZIV PROJEKTA: Uspostava reciklažnog dvorišta Ivanec

NAZIV PROJEKTA: Uspostava reciklažnog dvorišta Ivanec

NAZIV KORISNIKA: Grad Ivanec

Referentni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava: KK. 06.3.1.16.0093

Ukupna vrijednost projekta: 5.681.402,06 kuna

Iznos bespovratnih sredstava: 2.904.371,58 kuna

Kratki opis projekta:

U okviru ovog projektnog prijedloga, Grad Ivanec, kao jedinica lokalne samouprave zadužena za pitanja gospodarenja otpadom na njezinom administrativnom području, provodi aktivnost izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta. Planirana građevina u skladu je sa svim razvojnim planovima Grada Ivanca, kao i s prostornim i urbanističkim planom, a svojim obuhvatom, odnosno mogućnostima prihvata otpada, odgovara realno utvrđenim potrebama s obzirom na geografsko područje koje će pokrivati. Projekt se provodi u skladu s izrađenom projektno – tehničkom dokumentacijom. Uz aktivnost izgradnje reciklažnog dvorišta, planirane su i izobrazno-informativne aktivnosti u vidu podjele edukativnih letaka i emitiranja radijskih emisija, putem kojih će se građanima prenijeti važne informacije o održivom gospodarenju otpadom, ali i samom projektu.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Glavni rezultat projekta je izgrađeno i opremljeno reciklažno dvorište u kojemu će se prikupljati do 30 različitih vrsta otpada, kao što su papir, plastika, metalna ambalaža, stakleni otpad, limenke, otpadne gume, elektronički otpad i dr. Samim time, osigurana je ekološka komponenta i održivost. Jednostavnost sortiranja otpada bit će osigurana kroz uspostavu različitih posuda za odlaganje otpada po kategorijama. Osim koristi za samog prijavitelja, realizacija projekta imat će višestruke koristi i pozitivni utjecaj na održivo gospodarenje otpadom, očuvanje okoliša, uštedu energije i očuvanje prirodnih resursa. Provedbom projekta doprinosi se postizanju cilja povećanja odvojeno prikupljenog komunalnog otpada na području Ivanca, odnosno prelasku s linearnog na kružno gospodarenje otpadom.

Razdoblje provedbe projekta: lipanj 2021. – lipanj 2023.

Kontakt osoba:

Marina Hudika, Grad Ivanec, Trg hrvatskih ivanovaca 9b
T: 0038542404886
E: marina.hudika@ivanec.hr

Kontakti prijavitelja:

Grad Ivanec
Trg hrvatskih ivanovaca 9b
42240 Ivanec

Telefon: 042/ 404-870
Telefaks: 042/781-103
E-mail: 
grad@ivanec.hr

Web: www.ivanec.hr

Za više informacija o EU fondovima posjetite web stranicu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije www.strukturnifondovi.hr

Aktualni projekti

Zaposli – Educiraj – Pomozi II (ZEP II)

NAZIV PROJEKTA: Zaposli – Educiraj – Pomozi II (ZEP II)

NAZIV KORISNIKA: Hrvatski Crveni križ - Zajednica udruga Društvo Crvenog križa Varaždinske županije.

Ukupna vrijednost projekta: 2.840.180,00 kuna.

Iznos bespovratnih sredstava: 2.840.180,00 kuna.

Kratki opis projekta: Partneri na projektu su Grad Ivanec, Hrvatski zavod za zapošljavanje - Regionalni ured Varaždin, Centar za socijalnu skrb Varaždin, Općina Gornji Kneginec, Općina Visoko, Grad Novi Marof, Grad Varaždinske Toplice, Općina Klenovnik, Općina Maruševec, Općina Sračinec, Općina Breznički Hum, Općina Breznica.

Projekt je primarno usmjeren na zapošljavanje teško zapošljivih žena, koje kroz projekt prolaze i formalnu naobrazbu, a čime će dugoročno postati konkurentnije na tržištu rada.

Provedbom projektnih aktivnosti direktnu korist imaju starije osobe i osobe u nepovoljnom socijalnom i ekonomskom položaju. Njima se kroz rad žena zaposlenih na projektu svakodnevno podiže kvaliteta života. Zaposlene žene (gerontodomaćice) pomažu im u dostavi namirnica, pripremi obroka u njihovim domovima, održavanju i čišćenju stambenog prostora/domova, pri oblačenju i svlačenju, brizi o higijeni, potom u socijalnoj integraciji, u posredovanju i ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.).

Ciljevi i očekivani rezultati projekta: 31 žena pripadnica ranjive skupine zaposleno je na rok od jedne godine. 26 žena kroz projekt će steći formalnu naobrazbu te će postati konkurentnije na tržištu rada. Novozaposlene žene pružat će  pomoć u svakodnevnom funkcioniranju za 186 krajnjih korisnika. Od toga će na području grada Ivanca u projektne aktivnosti biti uključene 4 gerontodomaćice koje će skrbiti za 24 krajnja korisnika.

Razdoblje provedbe projekta: 01.03.2021. do 30.06.2022.

Kontakt osoba:

Slađana Cestar
email: ured.dckvzd@gmail.com,
tel: 098/435-795

Aktualni projekti

NAZIV PROJEKTA: Zaželi - Aktivne u zajednici

 

NAZIV PROJEKTA: Zaželi - Aktivne u zajednici

NAZIV KORISNIKA: Gradsko društvo Crvenog križa Ivanec

Ukupna vrijednost projekta: 644.235,00 kuna

Iznos bespovratnih sredstava: 644.235,00 kuna

Kratki opis projekta: GDCK Ivanec projekt provodi u partnerstvu s Gradom Ivancem, Centrom za socijalnu skrb Ivanec, Hrvatskim zavodom za zapošljavanje i Općinom Maruševec.

U sklopu projekta zaposleno je sedam žena iz skupine teže zapošljivih osoba (osobe starije od 50 godina života, osoba s invaliditetom, osobe mlađe životne dobi nezaposlene duže od 6 mjeseci). Zaposlene žene (gerontodomaćice) će svojim radom pružati podršku i pomoć u obavljanju svakodnevnih aktivnosti starijim osobama i/ili osobama u nepovoljnom položaju (neovisno o dobi), koje zbog zdravstvenog stanja, bolesti ili nemogućnosti potpore članova obitelji ne mogu adekvatno skrbiti o sebi, a zbog čega dolazi do njihove socijalne isključenosti i institucionalnog smještaja.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta: Ciljevi projekta usmjereni su na zapošljavanje teško zapošljivih žena, a kroz predmetni projekt zaposleno ih je sedam, pet s područja grada Ivanca i dvije s područja općine Maruševec. Sve pripadnice ciljne skupine zaposlene na projektu za pružanje usluga potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju tijekom trajanja projekta, sudjelovati će u verificiranom programu osposobljavanja, cilj kojeg je steći pripadajuće javne isprave/potvrde kojima će povećati konkurentnost na tržištu rada, odnosno mogućnost zapošljavanja po završetku projekta. Također, cilj projekta je pružiti pomoć starim, bolesnim i nemoćnim osobama.

Tijekom provedbe projekta gerontodomaćice će pružati usluge, pomoć, pratnju, razgovor i druženje za minimalno 42 krajnja korisnika, svaka gerotodomaćica za minimalno šest korisnika, starijih i/ili nemoćnih osoba.

Razdoblje provedbe projekta: 15.02.2021. do 15.02.2022. godine

Kontakt osoba: Jasminka Ruhek

Tel.: 042/781-534
Mob.: 099 239 56 93
E-mail: crvenikriz_ivanec@crveni-kriz-ivanec.hr