Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Zatvorena savjetovanja
- 14.02.2023. Završio

Upravni odjel za lokalnu samoupravu i imovinu

Odluka o izmjenama Odluke o utvrđivanju mjerila za sufinanciranje predškolskog odgoja djece u dječjim vrtićima i sufinanciranju usluge čuvanja, brige i skrbi o djeci predškolske dobi koju pružaju obrti za obavljanje djelatnosti dadilja za 2023. godinu

Zatvorena savjetovanja
- 02.03.2023. Završio

Služba za pravne poslove i javnu nabavu

Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o plaći i drugim pravima gradonačelnika, zamjenika gradonačelnika iz radnog odnosa, te zamjenika gradonačelnika koji dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa