Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama

Temeljem Zakona o pristupu informacijama, otvorena je mogućnost svim fizičkim i pravnim osobama da gradskoj upravi postavljaju upite o svim informacijama koje posjeduje, raspolaže ili ih nadzire Grad Ivanec te o svim aktivnostima iz djelokruga rada gradske uprave.

Pisane upite o radu gradske uprave mogu se podnijeti putem pošte na adresu:

GRAD IVANEC
Ivanec 42240, Trg hrvatskih ivanovaca 9b
ili putem elektronske pošte: grad@ivanec.hr

Službenik za informiranje Grada Ivanca je Ljiljana Risek, dipl. polit.
Zahtjevi za pristup informacijama mogu se podnijeti i telefonski, na broj 042-492-872 ili na telefax 042-781-103 te na e-mail: ppi@ivanec.hr

print