Upravni odjel za proračun, financije i gospodarstvo

Upravni odjel za proračun, financije i gospodarstvo

Dunja Cerovčec, mag.oec.
Pročelnica
Telefon: (042) 404 885
E-mail: dunja.cerovcec@ivanec.hr

 

 • pripreme, izrade i provedbe akata kojima se uređuje financijsko poslovanje Grada,
 • planiranje, pripremanje i izradu prijedloga proračuna Grada i projekcija za dvogodišnje razdoblje;
 • njegove izmjene i dopune tijekom proračunske godine te prateće opće akte;
 • praćenje i provedba naplate javnih prihoda, izvršavanje rashoda i izdataka proračuna te izradu godišnjih i periodičnih izvještaja o izvršenju proračuna;
 • predlaganje mjera za povećanje prihoda i smanjenja rashoda, utvrđivanje proračunskih
 • ograničenja potrošnje utvrđene na procjeni prihoda i primitaka te predlaganje mjera za
 • uravnoteženje proračuna Grada;
 • obavljanje analitičkih i stručnih poslova vezanih uz proračun Grada;
 • pripremu posebnih financijskih izvješća za potrebe upravnih tijela;
 • vođenje knjigovodstvene evidencije o izvršavanju proračuna, knjigovodstvene popise gradske imovine, kao i druge financijske i knjigovodstvene evidencije propisane 
 • posebnim propisima;
 • provođenje postupaka u vezi zaduživanja Grada i davanja jamstava, praćenje zaduživanja i izrada izvještaja o stanju duga;
 • rješavanje u upravnim stvarima u prvom stupnju sukladno posebnim propisima;
 • koordinaciju suradnje s Državnim uredom za reviziju prilikom nadzora financijskog
 • poslovanja Grada, pripremanje analitičkih izvješća i očitovanja na utvrđeni revizijski nalaz;
 • predlaganje mjera za unapređenje financijskog poslovanja Grada i koordiniranje aktivnosti vezanih za financijsko upravljanje i kontrole te vođenje brige o načelima dobrog financijskog upravljanja u upravnim tijelima;
 • organiziranju postupaka javno-privatnog partnerstva, nadziranje provođenja sklopljenih ugovora te izrada izvješća sukladno propisima;
 • poslove iz područja gospodarstva;
 • analizu gospodarskih kretanja u Gradu;
 • predlaganje provođenja mjera, s ciljem povećanja domaćih i stranih investicija i razvoja povoljnog investicijskog okruženja;
 • koordiniranje rada svih upravnih tijela u vezi s promicanjem ulaganja;
 • organiziranje provedbe programa kreditnih linija za poticanje poduzetništva, brigu o razvoju zona malog i srednjeg poduzetništva od interesa za Grad;
 • provođenje postupaka koji su vezani uz javno privatno partnerstvo;
 • obavljanje poslova iz područja razvoja gospodarstva i poduzetništva kroz izradu strateških dokumenata;
 • praćenje i analiziranje stanja u području turizma;
 • predlaganje, suradnju i koordiniranje pripreme i provedbu projekata sufinanciranih iz fondova Europske unije i ostalih međunarodnih ili nacionalnih fondova te državnih tijela, iz oblasti odjela;
 • izradu općih i pojedinačnih akata te stručnih prijedloga za provedbu razvojnih mjera poljoprivredne politike na razini Grada;
 • obavlja stručno administrativno-tehničke poslove u svezi s pripremom sjednica Gradskoga vijeća i njihovih radnih tijela iz oblasti Odjela;
 • sudjelovanje u organiziranju kulturnih, sportskih, turističkih, gospodarskih i sličnih manifestacija kojima je pokrovitelj ili organizator Grad;
 • u ovom se Odjelu obavljaju i drugi poslovi koji temeljem pozitivnih propisa ili po svojoj prirodi spadaju u njegov djelokrug;

 

Odsjek za lokani ekonomski razvoj i strategijsko planiranje 

 

 • predlaganje prioriteta u pripremi i realizaciji strategijskih projekata razvoja Grada, strategijskih odluka o razvoju Grada, predlaganje suradnje s institucijama i pravnim tijelima nadležnim za strategijsko planiranje i upravljanje s posebnim naglaskom na stvaranje preduvjeta za gospodarski rast i razvoj, mobilnost, okoliš i urbanu obnovu, definiranje kriterija i davanje smjernica za njihovu realizaciju,
 • predlaganje suradnje s domaćin i stranim javnim partnerima, te privatnim investitorima, obavljanje poslova u vezi s pripremom i provedbom regionalnih i međunarodnih razvojnih projekata, predlaganje suradnje s hrvatskim i europskim regijama,
 • obavljanje poslova vezanih uz ulaganja i investicije, poticanje razvoja obrta, malog i srednjeg poduzetništva, turizma i razvoja turističke djelatnosti, ugostiteljstva, trgovine, restrukturiranja i privatizacije trgovačkih društva u vlasništvu Grada,
 • vrši poslove vezane uz štete od elementarnih nepogoda,
 • vrši prijavu projekata i izrađuje projektne prijedloge za dodjelu sredstava iz  fondova Europske unije, fondova ministarstava i drugih institucija,
 • vodi i ažurira baze podataka iz oblasti gospodarstva,
 • prati i pribavlja statističke podatke iz oblasti gospodarstva,
 • u ovom se odsjeku obavljaju i drugi poslovi koji temeljem pozitivnih propisa ili po svojoj prirodi spadaju u njegov djelokrug

 

Referada za računovodstvo

 

 • vrši poslove organizacije poslova vezanih uz proračun i financije
 • obavljanje poslova obračun, isplatu i evidenciju plaća, naknada plaća i drugih primanja za sve zaposlene u tijelima Grada, članova Gradskog vijeća , Gradonačelnika i zamjenika, radnih tijela i predsjednika Mjesnih odbora
 • surađuje u pripremi i izradi nacrta financijskih dokumenata, osobito nacrta proračuna Grada, te ostalih akata iz oblasti Odjela,
 • izrađuje porezne, statističke i ostale propisane izvještaje vezane uz isplate plaća, naknada plaća, naknada za rad i drugih primanja,
 • vodi blagajničko poslovanje, poslove ekonomata 
 • priprema dokumentacije i evidencija iz djelokruga Odjela potrebne u postupcima nadzora Državnog ureda za reviziju i drugih tijela financijskog nadzora,
 • vodi knjigu osnovnih sredstava i sitnog inventara,
 • vrši kontiranja i  knjiženja poslovnih događaja u knjigovodstvenim evidencijama i računovodstvu proračuna, priprema i sudjeluje u izradi mjesečnih, periodičnih i godišnjih financijskih  Izvješća
 • pored navedenih poslova,  obavlja i druge poslove iz nadležnosti  Odjela, koji po svojoj prirodi spadaju u djelokrug rada ovog Odjela, kao i poslove koje mu povjere Gradsko vijeće i gradonačelni
print