Upravni odjel za lokalnu samoupravu i imovinu

Upravni odjel za lokalnu samoupravu i imovinu

Irena Kresonja, struč.spec.admin.publ.
Pročelnica

Telefon: (042) 492-861
E-mail: irena.kresonja@ivanec.hr

 

 • priprema nacrte akata iz oblasti odjela;
 • rješava u upravnim stvarima u prvom stupnju, u skladu sa zakonom;
 • organizacijske, pravne, savjetodavne i stručno-administrativne poslove iz djelokruga rada  mjesnih odbora;
 • stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe izbornih komisija i provedbe referenduma;
 • obavljanje poslova za tijela koja su osnovana za razvoj ljudskih prava;
 • iz samoupravnog djelokruga grada u oblasti predškolskog odgoja; predlaganje mjera na unapređenju i razvoju predškolskog odgoja, planiranje, organiziranje i praćenje poslova investicijskog i tekućeg održavanja objekata  ustanova predškolskog odgoja; 
 • iz samoupravnog djelokruga u oblasti socijalne skrbi, praćenje kretanja životnog standarda građana i predlaganje mjera za zaštitu i unapređenje socijalne skrbi na razini Grada;
 • iz samoupravnog djelokruga grada u oblasti kulture i sporta; organiziranje i praćenje poslova investicijskog i tekućeg održavanja objekata u kulturi i sportu; 
 • obavlja stručne poslove iz oblasti organizacija civilnog društva uključujući i udruge iz oblasti sporta, surađuje s udrugama građana i institucijama mladih, brine se o realizaciji i usklađivanju programa rada udruga s potrebama Grada,  na bazi objave javnih potreba u društvenim djelatnostima;
 • vodi brigu i sudjeluje u organiziranju kulturnih, sportskih, turističkih, gospodarskih i sličnih manifestacija kojima je pokrovitelj ili organizator Grad te sudjeluje o organizaciji manifestacija organizacija civilnog društva s područja grada Ivanca;
 • vođenje postupka stipendiranja studenata;
 • obavlja poslove uredskog poslovanja, otpreme pošte te pismohrane za sva tijela Grada;
 • obavlja imovinsko-pravne poslove za sva tijela Grada;
 • provodi projekte sufinancirane od fondova Europske unije i državnih tijela iz oblasti odjela;
 • praćenje stanja i analizu izvješća pravnih osoba osnovanih u područjima iz nadležnosti Upravnog odjela, čija osnivačka prava, udjele odnosno dionice ima Grad, suradnju s predstavnicima Grada u tijelima upravljanja i nadzora trgovačkih društava, ustanova i drugih pravnih osoba te poduzimanje drugih mjera za zaštitu interesa Grada;
 • vodi brigu o imovini Grada – pokretninama,  nekretninama i pravima te predlaže poduzimanje mjera i pokretanje odgovarajućih postupaka, u skladu sa zakonom;
 • vodi poslove najma stanova, evidenciju o stanovima, poslovnim prostorima i nekretninama u vlasništvu grada;
 • prati stanje imovine u vlasništvu Grada i poduzima aktivnosti radi njenog održavanja u funkcionalnom stanju, održavanje i čuvanje poslovnog prostora, opreme i inventara;
 • izradu općih i pojedinačnih akata koji se odnose na zakup poslovnih prostora i provedba natječajnih postupaka, u skladu sa Zakonom te upravljanje poslovnim prostorima;
 • U ovom se Odjelu obavljaju i drugi poslovi koji temeljem pozitivnih propisa ili po svojoj prirodi spadaju u njegov djelokrug;
print