Služba za pravne poslove i javnu nabavu

Služba za pravne poslove i javnu nabavu

GordanaMošmondor
Pročelnica
Tajnica Grada Ivanca
Telefon: (042) 404-874
E-mail: gordana.mosmondor@ivanec.hr

 • davanje stručnih mišljenja o usklađenosti nacrta prijedloga općih i pojedinačnih akata koje druga upravna tijela upućuju na razmatranje i odlučivanje gradonačelniku i/ili Gradskom vijeću sa zakonom i pravnim sustavom, te davanje smjernica izrađivaču u doradi odnosno otklanjanju uočenih nezakonitosti i nepravilnosti;
 • praćenje propisa iz nadležnosti jedinice lokalne samouprave te upućivanje istih nadležnim upravnim odjelima radi daljnjeg postupanja;
 • obavljanje stručnih, normativno-pravnih i nomotehničkih poslova za druga upravna tijela Grada u pripremi nacrta prijedloga općih i pojedinačnih akata iz njihove nadležnosti;
 • obavljanje stručnih poslova za osiguravanje uvjeta za rad potrebnih u obavljanju dužnosti vijećnika;
 • upravni, stručni, normativno-pravni, administrativno-tehnički poslovi vezani uz funkcioniranje i rad Gradskog vijeća, pripremu, organiziranje, sazivanje i održavanje te stručno i administrativno-tehničko praćenje sjednica Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela;
 • savjetovanje gradonačelnika i njegovih zamjenika u pravnim pitanjima u okviru samoupravnog djelokruga Grada;
 • pripremanje općih akata i planova iz oblasti javne nabave, te ostali opći poslovi iz oblasti javne nabave za Grad Ivanec;                                                                                                                                                                                                             
 • iz samoupravnog djelokruga Grada u oblasti tehničke kulture i dobrovoljnog vatrogastva;
 • izrada prijedloga općih i pojedinačnih upravnih i drugih akata radno-pravne naravi za sve službenike, namještenike i dužnosnike Grada i briga o svrsishodnom upravljanju ljudskim resursima;
 • obavljanje poslova uredskog poslovanja;
 • obavljanje poslova javne nabave za sva tijela Grada;
 • poslovi održavanja informacijskih sustava, sustava komunikacije i on-line usluga građanima u okviru izgradnje e-uprave te osigurava sigurnosti zaštitu podataka, poslove upravljanja, nabave i održavanja računalnih i komunikacijskih resursa, brigu o funkcioniranju i strukturi službenih web stranica, planiranja i provođenja edukacije za korištenje računalne opreme, programa i alata u radu;
 • primanje pritužbi i predstavki građana na rad gradskih tijela;
 • obavljanje poslova po propisima o pravu na pristup informacijama;
 • poslovi vezani uz zaštitu osobnih podataka;
 • u ovom se Odjelu obavljaju i drugi poslovi koji temeljem pozitivnih propisa ili po svojoj prirodi spadaju u njegov djelokrug

 

print