Novosti

Gradsko vijeće: Nove stimulacije i olakšice za poduzetnička ulaganja u Industrijskoj zoni Ivanec

Srijeda

Na sjednici u utorak, 11. rujna, Gradsko vijeće Ivanec većinom je glasova vijećnika HNS-a, HSU-a i HDZ-a, te uz suzdržane glasove vijećnika SDP-a, donijelo izmijenjeni i dopunjeni Program razvoja Industrijske zone Ivanec za razdoblje 2016. – 2020. godine.

Njime su poduzetnicima omogućene nove olakšice i stimulativniji uvjeti ulaganja u Industrijsku zonu što prije svega, podrazumijeva nižu cijenu komunalno opremljenog zemljišta i nove beneficije za greenfield investicije, odnosno za ulaganja u izgradnju novih ili dogradnju postojećih postrojenja.

Budući da su se na globalnom, ali i na lokalnom tržištu prilike uvelike promijenile, gradska uprava procijenila je da je potrebno izmijeniti Program razvoja Industrijske zone koji je Gradsko vijeće donijelo 2016. godine te u njega unijeti odredbe kojima će se investitorima dodatno olakšati ulaganja u zonu.

Slijedom toga, donesen je nov program povlastica i olakšica koje investitori mogu ostvariti uz uvjet zaključivanja ugovora o komunalnom opremanju s Poslovnom zonom Ivanec d.o.o. i Gradom Ivancem, a smanjena je i dosadašnja cijena komunalno opremljenog zemljišta.

S obzirom na upite poduzetnika za ulaganja u Industrijsku zonu, očekuje se da će izmijenjen Program razvoja s novim beneficijama imati dodatni stimulirajući investicijski efekt.

U daljnjem tijeku sjednice Gradsko vijeće je donijelo odluke o davanju suglasnosti na dva projekta koje će Grad Ivanec prijaviti na natječaj otvoren u sklopu Mjere 7.4.1. - Program ruralnog razvoja RH 2014. – 2020., a to je projekt energetske obnove i adaptacije stare škole u Salinovcu i projekt izgradnje spremišta za vatrogasna vozila i pratećih prostorija vatrogasnog doma DVD-a Radovan.

Potonja točka na dnevni je red uvrštena po hitnom postupku, a obje odluke Gradsko je vijeće moralo donijeti jer su one sastavni dio natječajne dokumentacije, odnosno bez suglasnosti predstavničkog tijela ovi se projekti ne bi mogli kandidirati na natječaj na kome se za njihovu realizaciju mogu ostvariti bespovratna EU sredstva.

Vrijednost projekta energetske obnove stare škole u Salinovcu je ukupno 3,31 milijuna kuna, od čega je prihvatljivih troškova 3,30 milijuna.

Ukupna vrijednost projekta u Radovanu je oko 965.000 kuna, od čega je prihvatljivih troškova 877.000 kuna.

print