Novosti

Javni natječaj za predlaganje programa i projekata javnih potreba Grada Ivanca za 2016. godinu

Petak

Grad Ivanec raspisao je Javni natječaj kojim je pozvao udruge i ostale korisnike na predlaganje i kandidiranje programa i projekata javnih potreba u kulturi, humanitarnoj i socijalnoj djelatnosti, unapređenju kvalitete života osoba starije dobi te ostalih programa od interesa za Grad u 2016. godini.

Za programe i projekte u kulturi predviđeno je 186.000 kuna i to za područja: rad s djecom i mladima, očuvanje tradicionalnih običaja, poticanje kulturnog amaterizma, rad udruga na području glazbene, plesne, dramske i likovne umjetnosti i očuvanje kulturne baštine.

Za programe humanitarne i socijalne djelatnosti (skrb o invalidima i nemoćnim osobama, uključujući i iste programe udruga proizašlih iz Domovinskog rata, humanitarni i socijalni programi s ciljem unapređenja života osjetljivih skupina mladih i građana) predviđeno je 45.000 kuna.

Daljnjih 36.750 kuna predviđeno je za unapređenje kvalitete života starije dobi, dok je još 52.500 kuna planirano za ostale programe (programi vezani uz sjećanje na Domovinski rat i unapređenje kvalitete života branitelja, promocija autohtonih proizvoda, turistička i gospodarska promocija, podrška institucionalnom, organizacijskom i programskom razvoju udruge). Grad Ivanec je u proračunu osigurao i sredstva za kapitalna ulaganja u župe.

Najmanji iznos sredstava za financiranje projekta je 1.000, a najveći 30.000 kuna. Rok za podnošenje prijava na natječaj je 14. veljače 2016. godine, a prijave se u zatvorenoj omotnici dostavljaju na adresu: Grad Ivanec, Upravni odjel za lokalnu samoupravu, imovinu i javnu nabavu, Trg hrvatskih ivanovaca 9b, Ivanec, s naznakom: Natječaj za predlaganje javnih potreba u kulturi – ne otvarati.

Kompletan Javni natječaj s Uputama za prijavitelje i sa svim pratećim obrascima objavljen je na ovim web stranicama, u rubrici Službene objave.

S obzirom na složenu problematiku vezanu uz nove zakonske odredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata te opsežnu dokumentaciju koju udruge moraju dostaviti uz kandidirane programe i projekte, pozivamo predstavnike svih udruga  s područja grada Ivanca da se u srijedu, 20. siječnja s početkom u 17 sati, odazovu sastanku u Gradskoj vijećnici na kojemu će pobliže biti informirani o svim pojedinostima oko kandidiranja programa i obveza udruga po pitanju realizacije odobrenih programa i izvještavanja o trošenju sredstava.

Sastanak će održati Marina Držaić, pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu, imovinu i javnu nabavu Grada Ivanca.

print