Novosti

U sklopu EU projekta Grad Ivanec tiskao letak „Kako pravilno odvajati otpad u kućanstvu?“

Petak

U sklopu Programa izobrazno – informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom, Grad Ivanec je u suradnji s Geotehničkim fakultetom u Varaždinu tiskao edukativni letak „Kako pravilno odvajati otpad u kućanstvu?“.

Letak je koncipiran na način da je u njemu obrađeno svih pet ključnih parametara propisanih tzv. EU hijerarhijom otpada i to sprečavanje nastanka otpada, ponovno korištenje, recikliranje, oporaba i odlaganje.

Sadržaj je koncipiran popularno, na način da korisnicima na jednostavan i razumljiv način pruži detaljne informacije o navedenoj tematici.

Pažnju građanima skrećemo naročito na dio u kome je obrađeno odvajanje otpada, a gdje je detaljno navedeno koji se otpad u pojedine spremnike/vreće mora odlagati, zatim, što se nikako u njih ne smije odlagati te s uputom kamo takav otpad odložiti.

U letku su i informacije o tome što se odlaže (i ne odlaže) u Ivkomovu reciklažnu dvorištu te o pravilima kućnog kompostiranja.

Uz to što će ih svako kućanstvo na području grada Ivanca dobiti s idućim brojem Ivanečkih novina, leci će biti podijeljeni građanima i na svakoj od idućih tribina.

Pozivamo sve građane da letak svakako prouče i sačuvaju te da, ako imaju dvojbi u to na koji način odložiti pojedine vrste otpada, „bace oko“ na upute.

Na koncipiranju sadržaja letka aktivno je bio angažiran projektni tim Grada Ivanca koji je uključen u rad na ovom EU projektu, a sastavljen je od predstavnika Grada Ivanca, Poslovne zone Ivanec d.o.o., Ivkoma d.d. i Projektnog ureda Grada Ivanca za EU fondove, a dobrodošle sugestije dala je i dr. sc. Lovorka Gotal Dmitrović.

Kompletni troškovi oko izrade, dizajna i distribucije letka pokriveni su iz EU projekta.

print