Novosti

Problematika gospodarenja otpadom dominirala 8. sjednicom Gradskog vijeća Ivanec

Četvrtak

U srijedu, 31. siječnja, pod predsjedanjem Ksenije Sedlar Đunđek, održana je 8. sjednica Gradskog vijeća Ivanec.

Nakon duljeg aktualnog sata, na kome je na vijećnička pitanja odgovarao gradonačelnik Milorad Batinić, uslijedilo je donošenje više rješenja i odluka kojima je reguliran status novog vijećnika iz HSS-ove kvote.

Riječ je o Nikoli Vidoniju iz Ivanca, koji je u Gradskom vijeću zamijenio Marijana Štefanka. On je, naime, imenovan za predsjednika Upravnog odbora Ivkoma d.d., a kako je takav angažman nespojiv s obnašanjem vijećničke dužnosti, Štefanko je svoj mandat stavio u mirovanje. Slijedom toga, a temeljem odluke HSS-a, u Vijeću ga je zamijenio N. Vidoni koji je nakon polaganja vijećničke prisege, ujedno imenovan i za novog potpredsjednika Gradskog vijeća Ivanec.

U nastavku sjednice glavne teme bile su odluke koje reguliraju vrlo složenu problematiku gospodarenja otpadom. U vezi s time jednoglasno je donesen Plan gospodarenja otpadom Grada Ivanca za razdoblje 2018. – 2023. godine.

Više rasprave bilo je o Odluci o pružanju javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada.

Obrazlažući odluku, gradonačelnik M. Batinić naglasio je da su je radile gradske službe u suradnji s Ivkomom d.d., da je vrlo kvalitetna i da bi se morala početi provoditi u roku od 6 mjeseci.

Posebno je naglasio da ni temeljem zakona EU, a ni temeljem novog Zakona o održivom gospodarenju otpadom, više nema mogućnosti da se ikoga može osloboditi plaćanja usluge odvoza otpada.

Ako se nekoga i oslobodi, troškove Ivkomu u tom će slučaju morati podmiriti Grad i u tom kontekstu je gradonačelnik na sjednici Odluku nadopunio vlastitim amandmanom kojim je ta obveza izričito određena.

Odlukom je predviđeno da se obveze plaćanja odvoza otpada mogu osloboditi samo primatelji zajamčene minimalne naknade te staračka samačka kućanstva s navršenih 70 godina, jer su za njih već osigurana sredstva u gradskom socijalnom programu.

Što se tiče drugih građana, više nema zakonske osnove da ih se oslobodi plaćanja usluge odvoza otpada.

- Novim zakonom više nije predviđena renta iz koje je Grad Ivanec dosad Ivkomu isplaćivao naknadu za kućanstva u Jerovcu i Dubrovcu koja su bila oslobođena plaćanja odvoza komunalnog otpada. Dakle, Grad je dosad Ivkomu plaćao zbrinjavanje otpada za 261 korisnika iz Jerovca i 120 korisnika iz Dubrovca. Također, Grad je Ivkomu plaćao i odvoz otpada za staračka samačka kućanstva, i to za ukupno 116 korisnika – naglasio je Batinić.

- Nadalje, od 2009. do 2014. godine Grad Ivanec je svim kućanstvima koja su od deponija bila udaljena do 500 metara isplatio naknadu za umanjenu vrijednost nekretnina. Naknade je dobilo 23 korisnika, a njima je isplaćeno ukupno 2,05 milijuna kuna. Naknade su se kretale u rasponu od 26.454 kuna do 188.247 kuna – istaknuo je M. Batinić.

S obzirom na to da je vijećnik HDZ-a Zdenko Đula dao amandman kojim je tražio da se u Odluku uvrsti i odredba kojom pravo na oslobađanje plaćanja odvoza otpada imaju i domaćinstva s područja naselja Jerovec, Batinić je zamolio vijećnika da povuče svoj amandman s obzirom na to da oko ove teme ima još puno nepoznanica i da na državnoj razini nije regulirano više važnih pitanja.

- Pošto ova Odluka stupa na snagu 1. svibnja, u prijelaznom razdoblju do tog datuma sva domaćinstva s područja Jerovca i Dubrovca neće trebati plaćati odvoz komunalnog otpada, odnosno, te će troškove i dalje za njih podmirivati Grad. I osobno smatram da sve do zatvaranja odlagališta građani koji žive u okolici deponija trebaju uživati određene beneficije. Međutim, mi u ovom trenutku još uvijek ne znamo hoće li biti rente ili neće, odnosno hoćemo li imati pravo na nju – upozorio je gradonačelnik.

- Povezano s time, nepoznanica je da li će i u kojoj mjeri građani u okolici deponija moći biti oslobođeni plaćanja odvoza smeća. Odgovore na ova i neka druga pitanja zatražili smo u resornom ministarstvu. Ako ide renta, Grad će donijeti odluku o renti i tada postoji mogućnost da odredimo oslobođenje od plaćanja. Smatram da bi bilo neodgovorno u odluku unijeti odredbu koju ćemo kasnije možda morati brisati. Pošto sada nemamo dovoljno informacija o tome, pozivam vas da u dobroj vjeri prihvatimo odluku kakva je predložena i za kakvu smo se dogovorili na međustranačkom vijeću. Bude li osnova, odluku kasnije u svakom trenutku možemo dopuniti – pozvao je gradonačelnik.

Pošto je Z. Đula ostao pri zahtjevu da se glasa za amandman, glasovanje je provedeno i pritom je njegov amandman izglasan većinom glasova vijećnika HDZ-a i SDP-a te jednog vijećnika HNS-a.

Međutim, dogodi li se da rente doista neće biti, a da većina gradskih vijećnika i ubuduće ostane pri izglasanoj odredbi da mještani u okolici deponija ne trebaju plaćati odvoz smeća, troškove odvoza za 261 korisnika u Jerovcu će Ivkomu morati platiti Grad Ivanec iz poreznih prihoda, odnosno iz prihoda koje svi ostali građani uplaćuju u gradski proračun.

Odluka o pružanju javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada potom je usvojena jednoglasno, jednako kao i Odluka o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja i uklanjanja odbačenog otpada.

Vijećnici su na sjednici tajnim glasovanjem izabrali nove članove Savjeta mladih Grada Ivanca.

print