Novosti

Gdje je savjest? Mora li tako? Ovakvu praksu prijavite Komunalnom redarstvu, tel. 492-864

Ponedjeljak

Svaki put kad dolaze prazniti kontejnere za odlaganje otpadnog stakla (zeleni kontejner) ili PVC ambalaže (žuti spremnik) pokraj stambenih zgrada u Ivancu, djelatnike Ivkoma u pravilu dočekuju ovakvi prizori.

Unatoč tomu što na kontejnerima jasno piše za koju su vrstu reciklažnog otpada namijenjeni kao i tomu da se u Ivancu otpad selektira već desetak godina, a da se i ne spominju leci distribuirani svim kućanstvima te brojni apeli i kampanje za odvojeno odlaganje otpada namijenjena reciklaži, očito je da neke građane za to nije briga. U maniri – smeće je smeće – otpad bez ikakvog obzira odlažu u prvi kontejner koji im dođe „pod ruku“.

Pa se tako među otpadno staklo i PCV ambalažu odbacuje kućno smeće koje brzo fermentira i raspada se što potpuno onemogućuje njegovo selektiranje.

Upravo takvi prizori su i na fotografijama u prilogu. Riječ je, inače o sadržaju kontejnera u kome je trebalo završiti samo staklo.

Identični prizori ponavljaju se iz tjedna u tjedan, a u Ivkomu kažu da – ako uopće može biti gore – onda je stanje koje zatiču u spremnicima za plastiku još gore!

S obzirom na slike koje vidite, komunalci su bili prisiljeni smeće istovariti u reciklažnom dvorištu u Ivkomu, selektirati ga i tek onda ostatak ponovno utovariti na kamion i zbrinuti na odlagalištu u Jerovcu.

I radnici koji to moraju raditi naši su sugrađani pa se postavlja pitanje: Gdje je savjest? Mora li baš tako? Zašto neodgovornim ponašanjem prisiljavati druge ljude da kopaju po našem smeću?

S druge strane, takvi postupci degradiraju i obezvređuju trud velikog broja ekološki osviještenih građana, koji otpad uredno selektiraju i odgovorno ga odlažu u odgovarajuće kontejnere.

Naime, događa se da su spremnici za reciklažni otpad toliko ispremiješani s komunalnim smećem da radnicima ne preostaje drugo nego da kompletan sadržaj odvezu na odlagalište u Jerovec. A samim time na smetištu završava plastika/staklo/papir, sve ono što su građani prethodno uredno spakirali i odložili za reciklažu.

I stoga – uz ponovni apel građanima da poštuju komunalni red - pozivamo sve stanare koji uoče da netko kućno smeće odlaže u kontejnere za odvojeno prikupljanje otpada, da o tome odmah obavijeste Komunalno redarstvo Grada Ivanca tel. 492-864, mob. 091 44 04 895.

Ukoliko nered ne prestane – jer sumnja se da je riječ uvijek o istim pojedincima - krajnja mjera bit će postavljanje video nadzora, a onda se kazne više neće moći izbjeći.

print