Novosti

Obavijest Komunalnog redarstva vlasnicima i korisnicima građevina i površina

Utorak

S obzirom na dolazak proljeća i sezonu pojačanih radova, Odsjek za komunalno gospodarstvo i Komunalno redarstvo Grada Ivanca obavještavaju sve građane - vlasnike i korisnike građevina i površina na njihove obveze koje proizlaze iz Zakona i gradskih odluka.

ODLUKA O KOMUNALNOM REDU

Vlasnici, odnosno korisnici zelenih površina uz poslovne i stambene objekte te uz poljoprivredno zemljište, kao i vlasnici, odnosno korisnici livada, neizgrađenog građevinskog zemljišta, stambenih i poslovnih dvorišta, kao i drugih sličnih površina uz javne površine, dužni su održavati, redovito kositi travu, rezati živicu, uklanjati šikaru, smeće, građevinski otpad, rezati suhe grane drveća te uklanjati stabla i granje drveća koja ugrožavaju sigurnost ljudi i imovine na javnim površinama te sprečavaju preglednost prometne signalizacije i javne rasvjete.

Vlasnici i korisnici stambenih i poslovnih objekata dužni su u dvorištima tih objekata redovito kositi travu i sprečavati zakorovljenost te ih održavati urednim i čistim.

Vlasnici neizgrađenog građevinskog zemljišta te kontaktnog poljoprivrednog zemljišta dužni su sprečavati zakorovljenost, redovito kositi travu i uklanjati šikaru i otpad, odnosno održavati predmetno zemljište sukladno njegovoj namjeni.

Vlasnici, odnosno korisnici neizgrađenih građevinskih zemljišta na području grada u cilju sprečavanja zakorovljenosti i uređenosti naselja u obvezi su kositi travu i korov i to:

 • vlasnici, odnosno korisnici neizgrađenih građevinskih zemljišta koja se nalaze u I. zoni, sukladno Odluci o komunalnoj naknadi Grada Ivanca, triput godišnje, i to prvi put do 15. svibnja, drugi put do 30. srpnja te treći put, do 15. rujna tekuće godine
 • vlasnici odnosno korisnici neizgrađenih građevinskih zemljišta koja se nalaze u II. i III. zoni, sukladno Odluci o komunalnoj naknadi Grada Ivanca, dvaput godišnje, i to prvi put do 15. svibnja, a drugi put do 30. kolovoza tekuće godine

Ako se površine uredno ne održavaju, komunalni redar naredit će njihovom vlasniku, odnosno korisniku da se uklone uočeni nedostaci. Ukoliko vlasnici, odnosno korisnici površina iz ovog članka u ostavljenom roku ne postupe sukladno nalogu komunalnog redara, ti će se nedostaci ukloniti preko treće osobe na trošak vlasnika, odnosno korisnika.

ZAKON O GRAĐEVINSKOJ INSPEKCIJI (NN 153/13)

Zakonom o građevinskoj inspekciji  („Narodne novine“ br 153/13) uređuje se obavljanje nadzora građenja, provedbe zahvata u prostoru koji nisu građenje i održavanja građevina od strane jedinice lokalne samouprave, u svrhu zaštite javnog interesa u provedbi zakona i drugih propisa kojima se uređuju upravna područja gradnje i prostornoga uređenja.

U provedbi nadzora komunalni redar ima pravo i obvezu u skladu s ovim Zakonom strankama narediti poduzimanje sljedećih mjera:

 1. uklanjanje ruševine zgrade
 2. otklanjanje oštećenja pročelja i pokrova postojeće zgrade koja nisu nosiva konstrukcija  
 3. uklanjanje građevine
 4. usklađivanje provedbe zahvata u prostoru koji nije građenje
 5. uklanjanje zahvata u prostoru koji nije građenje
 6. privremenu obustavu izvođenja radova
 7. dovršenje vanjskog izgleda zgrade
 8. izlaganje energetskog certifikata

ODLUKA O NERAZVRSTANIM CESTAMA

Odlukom o nerazvrstanim cestama („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ br. 44/11, 34A/12, 12/13, 50/16) propisano je da je zabranjeno poduzimati bilo kakve radove ili radnje na nerazvrstanoj cesti bez suglasnosti Upravnog odjela za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša, odnosno pravne osobe koja upravlja nerazvrstanom cestom.

Ako se za građenje objekata i instalacija unutar zaštitnog pojasa nerazvrstane ceste izdaje lokacijska dozvola, odnosno drugi akt kojim se provode dokumenti prostornog uređenja sukladno posebnom propisu, prethodno se moraju zatražiti uvjeti Upravnog odjela za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša.

Zabranjeno je poduzimati bilo kakve radove ili radnje u zaštitnom pojasu nerazvrstane ceste bez suglasnosti Upravnog odjela za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša, odnosno pravne osobe koja upravlja nerazvrstanom cestom, ako bi ti radovi ili radnje mogli nanijeti štetu nerazvrstanoj cesti, kao i ugrožavati ili ometati promet na njoj te povećati troškove održavanja. U suglasnosti se određuju uvjeti za obavljanje tih radova ili radnji.

Upravni odjel za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša, odnosno pravna osoba koja upravlja nerazvrstanom cestom u postupku izdavanja lokacijske dozvole, odnosno izdavanja drugog akta kojim se provode dokumenti prostornog uređenja sukladno posebnom propisu, utvrđuje uvjete za izgradnju priključka, prilaza i ograde na nerazvrstanu cestu.

Priključak, prilaz i ograda na nerazvrstanu cestu smije se izvesti samo uz suglasnost navedenog upravnog odjela, odnosno pravne osobe koja upravlja nerazvrstanom cestom. Troškove izgradnje priključka, prilaza i ograde na nerazvrstanu cestu, uključujući i postavljanje potrebnih prometnih znakova, signalizacije i opreme snosi ovlaštenik prava građenja ili vlasnik nekretnine koja se spaja na nerazvrstanu cestu. Osoba koja izvede priključak, prilaz ili ogradu na nerazvrstanu cestu suprotno odredbama ove Odluke, kao i osoba koja se služi priključkom, prilazom ili ogradom izvedenim suprotno odredbama ove Odluke, nema pravo na naknadu štete koja je nastala korištenjem istih od Grada Ivanca odnosno pravne osobe koja upravlja nerazvrstanom cestom.

Napominjemo da se priključak, prilaz i ograda uz cestu u nadležnosti Županijske uprave za ceste Varaždinske županije ili Hrvatskih cesta smije izvesti samo uz suglasnost istih, odnosno pravne osobe koja upravlja cestom.

---

Radi zaštite nerazvrstane ceste i sigurnosti prometa na njoj, na nerazvrstanoj cesti i u zaštitnom pojasu nerazvrstane ceste zabranjeno je:

 • orati u razdaljini 4 metra od granice cestovnog zemljišta u smjeru suprotno od nerazvrstane ceste  ili u širini 1 metra od granice cestovnog zemljišta usporedno s nerazvrstanom cestom,
 • dovoditi oborinsku vodu, otpadne vode i ostale tekućine,
 • rasipavati materijal, nanositi blato, ulje ili na drugi način onečišćavati nerazvrstanu cestu,
 • vući stabla i dijelove stabla te drugi materijal ili predmete,
 • odlagati drvnu masu, ostale materijale ili druge predmete,
 • postavljati ograde, saditi živice, drveće i druge nasade koji onemogućavaju preglednost na nerazvrstanu cestu,
 • paliti travu, korov, građu ili drugi materijal na nerazvrstanoj cesti ili u njezinoj neposrednoj blizini,
 • onemogućavanje ili smanjivanje preglednosti, prozračivanja i sušenja ceste veličinom krošnje ili vegetacije od živice, grmlja, drveća i drugog raslinja,
 • vršiti druge radnje koje mogu oštetiti nerazvrstanu cestu ili ugroziti sigurno odvijanje prometa na njoj.

Još jednom naglašavamo da je za bilo kakve radove u zaštitnom pojasu nerazvrstane ceste potrebno ishoditi Rješenje o uvjetima izgradnje od Upravnog odjela za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša.

Na temelju svega navedenog, obavještavamo građane da će komunalno redarstvo Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Upravnog odjela za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša Grada Ivanca u okviru svog postupanja i danim ovlastima vršiti nadzor nad provedbom odredbi Zakona i drugih propisa te poduzimati odgovarajuće mjere u skladu sa Zakonom i gradskim odlukama.

print