Upravni odjel za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša

Upravni odjel za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša

Stjepan Vincek
Pročelnik
Telefon: (042) 404-879
E-mail: stjepan.vincek@ivanec.hr

 

 • upravne i stručne poslove iz samoupravnog djelokruga Grada kojima se osiguravaju uvjeti za gospodarenje prostorom Grada kroz prostorno i urbanističko planiranje, uređivanje građevinskog zemljišta, izradu izvješća o stanju u prostoru;
 • poslove izrade dokumenata prostornog uređenja;
 • vođenje evidencije i čuvanja dokumenata prostornog uređenja;
 • izdavanje akata iz područja gradnje, posebnih uvjeta i potvrde glavnog projekta;
 • planiranje razvoja i izgradnja građevina, pripadajućih objekata i uređaja komunalne infrastrukture;
 • poslove građevinskog inspekcijskog nadzora, prema posebnom Zakonu;
 • organiziranje obavljanja komunalnih djelatnosti i svrhovito upravljanje njima;
 • održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture (održavanje javne rasvjete, zelenih površina, čišćenje javno-prometnih površina, održavanje groblja, proširenje i upravljanje grobljem);
 • poslove u vezi s uređenjem naselja;
 • poslove uređenja prometa na području Grada;
 • vođenje poslova upravljanja, građenja i održavanja nerazvrstanih cesta;
 • vođenje jedinstvene baze podataka o nerazvrstanim cestama;
 • izrada općih i pojedinačnih akata o korištenju javnih površina; postavljanju reklamnih predmeta; komunalnom redu (provođenje mjera deratizacije, dezinfekcije i dezinsekcije, higijeničarska služba, držanje kućnih ljubimaca, postupanje s napuštenim i izgubljenim životinjama);
 • vođenje upravnih i prekršajnih postupaka te rješavanje u skladu s ovlaštenjima prema propisima iz komunalnog gospodarstva;
 • vođenje upravnog postupka i rješavanje o obvezi plaćanja, komunalnog doprinosa komunalne naknade, te druge naknade u skladu sa zakonom;
 • izrade akata i vođenje postupaka za dodjelu koncesija iz oblasti odjela;
 • poslove iz djelokruga održavanja kulturnih dobara iz nadležnosti odjela;
 • poslove komunalnog redarstava u skladu sa zakonom;
 • poslove prometnog redarstava u skladu sa zakonom;
 • poslove nadzora u skladu sa posebnim propisima;
 • obavljanje poslova iz nadležnosti Grada u djelatnosti upravljanja vodama;
 • poslove u svezi sa izgradnjom i održavanjem sustava oborinske odvodnje;
 • poduzimanje mjera uklanjanja odbačenog otpada i provođenje kontrole nad provedbom odredbi Odluke o komunalnom redu i drugih propisa s područja komunalnog gospodarstva, graditeljstva i gospodarenja otpadom;
 • izrada općih i pojedinačnih akata iz područja gospodarenja otpadom;
 • briga o zaštiti okoliša, iz nadležnosti ovog odjela;
 • praćenje i analiziranje stanja u području zaštite okoliša;
 • izrada izvješća, programa, planova i stručnih podloga iz područja zaštite okoliša;
 • suradnja u području energetske učinkovitosti i održivog razvoja te obnovljivih izvora energije;
 • suradnja s državnim i drugim tijelima i organizacijama u provedbi programa i projekata;
 • rješava u upravnim stvarima u prvom stupnju, u skladu sa zakonom; 
 • izrada godišnjih i ostalih programa koji se financiraju iz proračuna iz oblasti odjela, 
 • obavlja stručno administrativno-tehničke poslove u svezi s pripremom sjednica Gradskog vijeća i njihovih radnih tijela iz oblasti odjela;
 • praćenje stanja i analizu izvješća pravnih osoba osnovanih u područjima iz nadležnosti Upravnog odjela, čija osnivačka prava, udjela odnosno dionice ima Grad, suradnju s predstavnicima Grada tijelima upravljanja i nadzora trgovačkih društava, ustanova i drugih pravnih osoba te poduzimanje drugih mjera za zaštitu interesa Grada;
 • provodi projekte sufinancirane od fondova Europske unije i državnih tijela iz oblasti odjela;
 • u ovom se odjelu obavljaju i drugi poslovi koji temeljem pozitivnih propisa ili po svojoj prirodi spadaju u njegov djelokrug.

 

Odsjek za komunalno gospodarstvo

 

 • poslove građevinskog inspekcijskog nadzora, prema posebnom Zakonu;
 • organiziranje obavljanja komunalnih djelatnosti i svrhovito upravljanje njima;
 • održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture (održavanje javne rasvjete, zelenih površina, čišćenje javno-prometnih površina, održavanje groblja, proširenje i upravljanje grobljem);
 • poslove u vezi s uređenjem naselja;
 • poslove uređenja prometa na području Grada;
 • vođenje poslova upravljanja, građenja i održavanja nerazvrstanih cesta;
 • vođenje jedinstvene baze podataka o nerazvrstanim cestama;
 • izrada općih i pojedinačnih akata o korištenju javnih površina;
 • izrada općih i pojedinačnih akata o postavljanju reklamnih predmeta;
 • izrada općih i pojedinačnih akata o komunalnom redu (provođenje mjera deratizacije, dezinfekcije i dezinsekcije, higijeničarska služba, držanje kućnih ljubimaca, postupanje s napuštenim i izgubljenim životinjama);
 • vođenje upravnih i prekršajnih postupaka te rješavanje u skladu s ovlaštenjima prema propisima iz komunalnog gospodarstva;
 • poslove iz djelokruga održavanja kulturnih dobara iz nadležnosti odsjeka;
 • poslove komunalnog redarstava u skladu sa zakonom;
 • poslove prometnog redarstava u skladu sa zakonom;
 • poslove nadzora u skladu sa posebnim propisima;
 • poduzimanje mjera uklanjanja odbačenog otpada i provođenje kontrole nad provedbom odredbi Odluke o komunalnom redu i drugih propisa s područja komunalnog gospodarstva, graditeljstva i gospodarenja otpadom;
 • rješava u upravnim stvarima u prvom stupnju, iz oblasti komunalnog gospodarstva; 
 • izrada godišnjih i ostalih programa koji se financiraju iz proračuna iz oblasti komunalnog gospodarstva, 
 • obavlja stručno administrativno-tehničke poslove u svezi s pripremom sjednica Gradskog vijeća i njihovih radnih tijela iz oblasti komunalnog gospodarstva;
 • u ovom se odsjeku obavljaju i drugi poslovi koji temeljem pozitivnih propisa ili po svojoj prirodi spadaju u njegov djelokrug.

 

print