Javni poziv za financiranje izrade projektne dokumentacije za prijavu projekata za financiranje iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti u 2022. godini

Javni poziv za financiranje izrade projektne dokumentacije za prijavu projekata za financiranje iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti u 2022. godini

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za financiranje izrade projektne dokumentacije za prijavu projekata za financiranje iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti u 2022. godini.

Svrha Poziva je priprema projektno-tehničke dokumentacije za prijavu projekata na javne pozive za razvoj, obnovu, rekonstrukciju i/ili prilagodbu javne i privatne turističke infrastrukture u skladu s uvjetima i ciljevima NPOO.

Ovim Pozivom podupiru se mjere koje doprinose učinkovitom korištenju prirodnih resursa u razvoju i radu turističkih objekata i usluga, očuvanju čistoće okoliša kroz smanjenje onečišćenja tla, zraka i vode, smanjenju stvaranja otpada koje uzrokuje turizam, povećanju sigurnosti posjetitelja i otpornosti posjetiteljske infrastrukture te smanjivanju ekološkog otiska posjećivanja u zonama pritisaka. Projekti koji će se financirati putem NPOO imaju obavezu uključivanja načela održivog razvoja.

Vrlo je važno istaknuti da su prihvatljivi prijavitelji po ovom Javnom pozivu trgovačka društva i obrtnici. Naime, upravo je izrada projektne dokumentacije osnovna pretpostavka za početak infrastrukturnih turističkih projekata, a postojanje dokumentacije ujedno je i osnovni uvjet za prijavu na neke druge Javne pozive i natječaje koji će u novoj Financijskoj perspektivi biti na raspolaganju turističkom sektoru.

Osim poduzetnika i obrtnika prihvatljivi prijavitelji na navedeni javni poziv su javne ustanove te JLP(R)S.

Subvencija za trgovačka društva i obrtnike iznosi do 100% iznosa opravdanih troškova za izradu projektno-tehničke dokumentacije, a najviše do 450.000,00 kn po jednom zahtjevu.

Javne ustanove te JLP(R)S mogu ostvariti do 700.000,00 kn po jednom zahtjevu.

Iznos raspoloživih sredstva po ovom Pozivu iznosi 3.000.000,00 kn.

Po pozivu svaki podnositelj može dostaviti jedan zahtjev za sufinanciranje

Prihvatljivi i opravdani troškovi po ovom Pozivu su oni koji se odnose na izradu i/ili dopunu projektno-tehničke dokumentacije (studija izvedivosti, idejni projekt, glavni projekt, elaborat, dokumentacija za provođenje postupka utjecaja zahvata na okoliš i dr.)

Detaljnije o pozivu i potrebne obrasce koji se popunjavaju i šalju možete pronaći OVDJE.

Rok za dostavu zahtjeva na Poziv za financiranje počinje danom objave Poziva na mrežnoj stranici Fonda, a završava istekom kalendarske godine odnosno objavom Fonda o danu iskorištenosti predviđenih sredstava namijenjenih predmetu ovog Poziva, ovisno koji uvjet prije nastupi.

Svi zainteresirani prijavitelji se za savjetodavnu i operativnu pomoć u kandidiranju svojih projekata na gore navedeni poziv mogu se javiti Projektnom uredu Grada Ivanca za EU fondove na mail: projektni.ured@ivanec.hr ili na telefon 042/645-485

print